I/415-88-182/05/ZDB - Zwrot kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 stycznia 2006 r. Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty I/415-88-182/05/ZDB Zwrot kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej

Pytanie podatnika

Jestem pracownikiem służby cywilnej i do pracy wykorzystuję swój prywatny samochód. Na podstawie "Ewidencji przebiegu pojazdu" otrzymuję zwrot kosztów przejazdu. Pracodawca pobiera od tego zwrotu podatek, czy słusznie?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25.11.2005 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 25.11.2005 r. wynika, iż Pan jako pracownik służby cywilnej wykorzystuje własny samochód dla celów służbowych w podróżach zamiejscowych wg zawartej umowy z pracodawcą. Wysokość zwrotu jest limitowana wysokością przejechanych kilometrów, rejestrowanych w "Ewidencji przebiegu pojazdu". Od 01.01.2004 r. pracodawca zaczął pobierać od dokonanych zwrotów kosztów zaliczki na podatek dochodowy. Pan natomiast uważa, że zwrot poniesionych kosztów podróży jest zwolniony z opodatkowania.

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolny od podatku dochodowego jest "zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw -....".

Również, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a cytowanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

W opisanym we wniosku stanie faktycznym nie ma zastosowania zwolnienie podatkowe na mocy cytowanych wyżej przepisów, albowiem tylko w sytuacji oddelegowania pracownika, zwrot kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej odbytej pojazdem (samochód osobowy, motocykl lub motorower) nie będącym własnością pracodawcy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

Reasumując, Pracodawca postępuje prawidłowo pobierając podatek dochodowy od dokonanych zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodu będącego prywatną własnością pracownika.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zamiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl