Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 13 grudnia 2005 r.
Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
I/415-83-171/05/ZDB
Nieodliczona część podatku VAT z umowy leasingowej.

"(...) Z przedstawionego (...) stanu faktycznego wynika, iż podatnik podpisał umowę z firmą leasingową na dzierżawę samochodu osobowego. Z otrzymanych faktur VAT za czynsz może odliczyć tylko 50% podatku naliczonego. W związku z powyższym podatnik pyta, czy pozostałą część podatku naliczonego VAT, która nie podlega odliczeniu na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zgodnie z cytowanym przepisem art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) - nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony - w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Ponieważ samochód jest użytkowany przez przedsiębiorcę na podstawie umowy leasingu i nie jest środkiem trwałym przedsiębiorstwa oraz naliczony podatek VAT nie powiększa wartości środka trwałego i w związku z tym, że nie przysługuje prawo odliczenia całości naliczonego podatku VAT z faktury od czynszu leasingowego, podatnik ma prawo zaliczyć nieodliczoną część podatku naliczonego VAT do kosztów uzyskania przychodów. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2006/4/35