I/415-61-321/06/ZDB - Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 listopada 2006 r. Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty I/415-61-321/06/ZDB Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

Pytanie podatnika

Czy wniesiony za uczestnictwo w projekcie wkład prywatny przez Beneficjentów Ostatecznych jest przychodem zwolnionym z opodatkowania?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji o do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.09.2006 r.

Z treści wniosku z dnia 12.09.2006 r. wynika, że Spółka, której jest Pani współwłaścicielem podpisała w dniu 10.03.2006 r. umowę z BRE Bankiem S.A. zwanym Beneficjentem Ostatecznym, której przedmiotem jest udział 100 pracowników Beneficjenta Ostatecznego w szkoleniu w zakresie nauki języka angielskiego w ramach realizacji projektu SPO RZL/2.3a/10/03.04.2006 r. Beneficjent Ostateczny w ramach umowy wniesie pieniężny wkład prywatny za uczestnictwo w projekcje. Również w dniu 06.04.2006 r. została podpisana przez Pani przedsiębiorstwo umowa o dofinansowanie Projektu "Podnoszenie kwalifikacji pracowników BRE Banku poprzez szkolenia językowe" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - "Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zwaną Instytucją Wdrażającą. Zgodnie z § 2 ust. 1 tej umowy Instytucja Wdrażająca przyznaje Spółce na realizację Projektu, szczegółowo określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach "SPO RZL 2004-2006" dofinansowanie w formie dotacji. Pyta Pani, czy wniesiony za uczestnictwo w projekcie wkład prywatny przez Beneficjentów Ostatecznych jest przychodem zwolnionym z opodatkowania? Zdaniem Pani wkład własny wniesiony przez uczestników szkolenia nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu, ponieważ środki te pomniejszają wysokość dofinansowania projektu.

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy oraz

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Oznacza to, że ze zwolnienia od podatku korzystają wyłącznie otrzymane dochody jeżeli są spełnione łącznie wszystkie przesłanki wymienione w cytowanym powyżej przepisie.

Natomiast wniesienie wkładu prywatnego przez Beneficjenta Ostatecznego za uczestnictwo w projekcie, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Wnoszone przez uczestników szkolenia wpłaty podlegają ewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Na podstawie przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego i obowiązującego stanu prawnego tutejszy organ podatkowy uznaje Pani stanowisko - za nieprawidłowe.

Niniejsza odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl