I-415/57/05 - Przychód z udziału we współwłasności nieruchomości a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 czerwca 2005 r. Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna I-415/57/05 Przychód z udziału we współwłasności nieruchomości a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Pytanie podatnika

Czy uzyskiwany dochód z udziału w nieruchomości można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu 27 kwietnia 2005 r. i uzupełnionym w dniu 17 maja 2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z przepisami art. 14a § 1 cytowanej wyżej ustawy Ordynacja podatkowa "stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo przed sądem administracyjnym" W myśl przepisu art. 14a § 4 interpretacja, o której mowa wyżej, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W dniu 27 kwietnia 2005 r. został przez Pana złożony w tutejszym organie podatkowym wniosek w sprawie pisemnej interpretacji, uzupełniony w dniu 17 maja.2005 r. W powyższym wniosku zwrócił się Pan z prośbą o interpretację prawa podatkowego dotyczącego "przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. art. 2 ust. 1 pkt 1a o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych".

Opisany przez Pana stan faktyczny przedstawia się następująco:

Na podstawie aktu notarialnego z 1998 r. zawarł Pan ze Spółką z o.o. "W" umowę sprzedaży udziału w nieruchomości oraz o wspólnej inwestycji w nieruchomości położonej w Ł. Na mocy paragrafu 11 tego aktu po zakończeniu budowy powierzył Pan wymienionej Spółce zarząd nieruchomością wspólną na czas trwania współwłasności. Spółka wynajmuje lokale osobom trzecim a Pan z tego tytułu uzyskuje dochód z udziału w nieruchomości proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Według Pana oceny dochody z udziału w nieruchomości należy traktować jak wpływy z najmu nieruchomości niezwiązanej z działalnością gospodarczą i można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 % do kwoty 4.000 EURO, a powyżej - 20 %.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - udziela poniższej informacji:

Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, to jest najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze składników majątku niezwiązanych z działalnością gospodarczą, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba, że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Przepisy art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) przewidują możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym osiąganych przez osoby fizyczne przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 6 ust. 1a cytowanej ustawy, podatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego stwierdzić należy, że uzyskany przez Pana dochód z udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, bowiem taką formę opodatkowania stosuje się w stosunku do przychodu z tytułu najmu nieruchomości, niepomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej uzasadnienie - postanowiono jak w sentencji, uznając, że przedstawione przez Pana własne stanowisko w sprawie - nie jest prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl