I/415-51-431/07/ZDB - Czy prowadząc jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego pojazdami uniwersalnymi można zaliczyć diety do kosztów swojego przedsiębiorstwa?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 lipca 2007 r. Izba Skarbowa w Łodzi I/415-51-431/07/ZDB Czy prowadząc jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego pojazdami uniwersalnymi można zaliczyć diety do kosztów swojego przedsiębiorstwa?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2007 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 29 czerwca 2007 r., uzupełnionego pismem z dnia 9 lipca 2007 r. wynika, iż prowadzi Pan jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego pojazdami uniwersalnymi.

Pyta Pan czy może zaliczyć diety do kosztów swojego przedsiębiorstwa? Pana zdaniem wykonując usługę transportową odbywa podróż służbową i powinien ujmować w kosztach przedsiębiorstwa tzw. diety.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z powyższego należy wnioskować, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem, a osiągniętym przychodem musi zachodzić związek tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów, bądź funkcjonowanie źródła przychodów.

Zaliczanie w koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą reguluje art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Z przytoczonego przepisu wynika zatem, że diety stanowią koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem, że podróż służbowa pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami podatnika, a więc spełnia kryterium określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy. Jednocześnie nie mogą one przekraczać kwot określonych w dwóch rozporządzeniach, tj. w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 poz. 1990 z późn. zm.).

Zauważyć należy, iż ww. rozporządzenia nie zawierają definicji podróży służbowej. Definicję tę zawiera ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 775 § 1 powołanej ustawy Kodeks pracy, podróżą służbową jest wyjazd na polecenie pracodawcy poza stałe miejsce świadczenia pracy wynikające z zawartej umowy o pracę. W myśl przepisu art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obie kategorie osób (pracownicy i pracodawcy) zostały zrównane. Oznacza to, że przedsiębiorcom przysługuje prawo uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych w ramach zakreślonego limitu, tj. w wysokości diet przysługującym pracownikom bez względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 11 grudnia 2006 r. Sygn. akt I SA/Łd 1611/06 oraz z dnia 11 grudnia 2006 r. Sygn. akt I SA/Łd 1308/06 i z dnia 16 października 2006 r. Sygn. akt I SA/Łd 912/06 uznał, że ww. wydatki poniesione na wyżywienie właściciela jako wydatki ściśle związane z wykonywaną działalnością stanowią koszt uzyskania przychodów dla przedsiębiorstwa, a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznym nie uzależnia zaliczania do kosztów diet z tytułu podróży służbowych od rodzaju prowadzonej działalności.

Mając powyższe na uwadze oraz po przeanalizowaniu przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego i obowiązujących przepisów prawa podatkowego, tutejszy organ podatkowy uznaje Pana stanowisko - za prawidłowe.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zamiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl