I-415/46/07 - Czy dochód ze sprzedaży akcji nabytych przed 2004 r. jest zwolniony od podatku?

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 czerwca 2007 r. Izba Skarbowa w Łodzi I-415/46/07 Czy dochód ze sprzedaży akcji nabytych przed 2004 r. jest zwolniony od podatku?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 27 kwietnia 2007 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej ustawy - Ordynacja podatkowa "stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym."

Interpretacja, o której mowa powyżej następuje w drodze postanowienia i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W dniu 27 kwietnia 2007 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pana o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od sprzedaży akcji nabytych przed 2004 rokiem.

Opisany przez Pana stan faktyczny przedstawia się następująco:

W 1992 roku jako osoba fizyczna skorzystał Pan z oferty prywatyzacyjnej przedsiębiorstwa X i nabył Pan część jego akcji odpłatnie, bez preferencji. Przedsiębiorstwo X zostało wówczas przekształcone z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. Oferta sprzedaży akcji kierowana była nie tylko do pracowników firmy, ale również do osób fizycznych, które w zakładzie nie pracowały, czego dowodem jest fakt, że akcje nabyło kilkadziesiąt osób z obszaru całej Polski. Wskazał Pan też, że nigdy nie był Pan pracownikiem przedsiębiorstwa państwowego ani nowopowstałej spółki, co w świetle obowiązujących w 1992 roku przepisów art. 1 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 155) potwierdza, że nabycie akcji spełniło warunki obrotu publicznego i znajduje odzwierciedlenie w akcie notarialnym z 1992 r. powołującym spółkę X, której Pan stał się jednym z wielu akcjonariuszy. W dniu 16 listopada 2006 r. sprzedał Pan akcje innej osobie fizycznej. Podatek od czynności cywilnoprawnych został zapłacony solidarnie w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania nabywcy, w wysokości 1 % od wartości transakcji.

Na tle powyższego stanu faktycznego zwraca się Pan z prośbą o interpretację czy dochód ze sprzedaży akcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pana zdaniem spełnione zostały wszystkie warunki zwolnienia od podatku, wynikające z zapisów art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) w związku z art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.

1)

sprzedane akcje zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.,

2)

sprzedane akcje spełniały warunek dopuszczenia do obrotu publicznego,

3)

sprzedane akcje zostały nabyte na podstawie ofert publicznej, a zatem dochód ze sprzedaży akcji nie podlega opodatkowaniu. Dodatkowo swoje stanowisko poparł Pan orzeczeniem WSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2007 r. (III SA/Wa 3884/06).

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, po sprawdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w art. 14a § 1 i § 2 cytowanej ustawy - Ordynacja podatkowa, udziela poniższej informacji:

Podstawową zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 z późn. zm. - w brzmieniu obowiązującym w 2006 r.) jest powszechność opodatkowania. Powołany wyżej przepis stanowi, że "opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji zaniechano poboru podatku".

Rodzaje źródeł przychodów, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zostały wymienione w art. 10 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy. Jednym ze źródeł przychodów, wymienionym w punkcie 7 powołanego wyżej przepisu, są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a wyżej wymienionej ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się między innymi należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

W myśl przepisów art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu.

Ponadto, zgodnie z regulacją zawartą w przepisach art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b.

Jako realizację zasady ochrony praw nabytych, ustawodawca w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.) wskazał, iż przepisów wymienionej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Na powyższej podstawie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie podlegają dochody wymienione w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy tj. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.).

Z treści powołanych przepisów wynika, że dochody ze sprzedaży akcji są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące przesłanki:

1)

sprzedane akcje zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.;

2)

sprzedane akcje były wcześniej dopuszczone do obrotu publicznego papierami wartościowymi;

3)

zbywca nabył sprzedawane akcje na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Ze stanu faktycznego wskazanego przez Pana we wniosku o interpretację wynika, że akcje X nabył Pan na podstawie oferty prywatyzacyjnej przedsiębiorstwa X. Ponieważ, jak wskazał Pan opisując stan faktyczny, akcje zostały nabyte przez Pana w 1992 roku, można przyjąć, że prywatyzacja wyżej wymienionego przedsiębiorstwa została dokonana na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1991 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych "prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego polega na udostępnianiu osobom trzecim akcji lub udziałów w spółkach z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, powstałych z przekształcenia przedsiębiorstwa, na udostępnieniu osobom trzecim mienia przedsiębiorstwa lub sprzedaży przedsiębiorstwa. W tym celu przedsiębiorstwo państwowe może być przekształcone w spółkę lub zlikwidowane na zasadach określonych ustawą."

Akcje należące do Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego mogły być zbywane w trybie przepisów art. 23 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o prywatyzacji, tj.

1)

w drodze przetargu,

2)

na podstawie oferty ogłoszonej publicznie,

3)

w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, bądź mogły być zbywane na warunkach określonych w art. 24 tej ustawy, tj. na zasadach preferencyjnych dla pracowników przedsiębiorstwa przekształcanego w spółkę. Na podstawie powyższych przepisów należy uznać, że jedynie nabycie akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego w trybie art. 23 ust. 1 pkt 2 tej ustawy spełnia wymóg nabycia w drodze publicznej oferty.

Natomiast wprowadzenie akcji do obrotu publicznego regulowały w 1992 roku, tj. roku, w którym dokonał Pan nabycia akcji, przepisy art. 49 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 155 z późn. zm.), zgodnie z którymi wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu wymaga zgody Komisji Papierów Wartościowych, przy czym Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski emitujący papiery wartościowe obowiązani są zawiadomić Komisję o emisji tych papierów. Podobne regulacje prawne znalazły się w obowiązującej do dnia 31 grudnia 2005 r. ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.), która w art. 62 stanowiła, iż papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski są z mocy prawa dopuszczone do obrotu publicznego, a o ich emisji emitent informuje Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że w przypadku przedsiębiorstwa X prywatyzacja nastąpiła w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, a akcje nabył Pan w 1992 roku, bez preferencji, nie będąc nigdy pracownikiem przedsiębiorstwa państwowego ani nowopowstałej spółki.

W tym stanie faktycznym, mając na uwadze przytoczone wyżej regulacje prawne, zostały spełnione przesłanki do wyłączenia dochodu uzyskanego ze sprzedania akcji z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy wskazuje, iż wydając postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazałoby tryb prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego X i opiera się na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego. Do postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl