I-415-35/03/05 - Opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej jako warunek skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 czerwca 2005 r. Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna I-415-35/03/05 Opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej jako warunek skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych

Pytanie podatnika

Czy osoba niepełnosprawna zaliczona do I grupy inwalidztwa może skorzystać z ulgi dot. "opłacenia przewodnika", jeżeli korzystała z pomocy córki i sąsiadów, a osobom tym nie płaciła pieniędzy?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Panią we wniosku z dnia 2 maja 2005 r., uzupełnionym w dniu 4 maja 2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Interpretacja, o której mowa powyżej następuje w drodze postanowienia i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W dniu 2 maja 2005 r. został przez Panią złożony wniosek, uzupełniony w dniu 4 maja 2005 r. w sprawie interpretacji dot. "ulgi w podatku dochodowym osobistym".

W powyższym wniosku zwróciła się Pani z zapytaniem dotyczącym możliwości skorzystania w roku 2004 - przez osobę z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczoną do I grupy inwalidztwa - z ulgi podatkowej dot. "opłacenia przewodnika". Pani wątpliwości budzi możliwość skorzystania z powyższego odliczenia w sytuacji, gdy korzystała Pani z pomocy córki i sąsiadów, a osobom tym nie płaciła Pani pieniędzy.

Według Pani oceny przysługuje Pani prawo skorzystania z ulgi dot. "opłacenia przewodnika".

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - udziela poniższej informacji:

Wszystkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, a co za tym idzie - mają wyjątkowy charakter.

W konsekwencji o prawie podatnika do konkretnej ulgi można mówić jedynie w sytuacji, gdy spełnione zostaną wszystkie warunki określone przez ustawodawcę.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniających do odliczeń od dochodu (w latach 2004-2005) na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zawiera ust. 7a wyżej wymienionego artykułu, natomiast zasady i warunki dokonywania tych odliczeń - ust. 7b-7g.Warunkiem odliczenia omawianych wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 26 ust. 7c cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawą do odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, jest posiadanie dowodu poniesienia tych wydatków, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 7, 8 i 14, tj. m.in. poniesionych na:

- opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne do przedstawionego przez Panią stanu faktycznego stwierdzić należy, że:

Ulga podatkowa polegająca na odliczeniu od dochodu kwoty 2.280 zł. z tytułu opłacenia przewodników osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa nie jest uzależniona od posiadania dowodów stwierdzających kwotę faktycznie poniesionych wydatków.

Jednak omawiane odliczenie nie przysługuje każdej osobie zaliczonej do I grupy inwalidztwa z niepełnosprawnością narządu ruchu, lecz tylko tej, która poniosła wydatki na opłacenie przewodników.

Fakt, że wyżej wymienione wydatki nie muszą zostać udokumentowane dowodami ich poniesienia nie oznacza, że nie muszą one zostać poniesione.

Konkludując, stwierdzić należy że nie przysługuje Pani odliczenie od dochodu kwoty 2.280 zł., skoro nie ponosiła Pani żadnych wydatków dot. opłacenia przewodników.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej uzasadnienie - postanowiono jak w sentencji, uznając, że przedstawione przez Panią własne stanowisko w sprawie - nie jest prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl