I-415/25/05 - Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego pracownikowi za przedwczesne rozwiązanie umowy o pracę

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 sierpnia 2005 r. Urząd Skarbowy w Kutnie I-415/25/05 Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego pracownikowi za przedwczesne rozwiązanie umowy o pracę

Pytanie podatnika

Jak opodatkować odszkodowanie wypłacone pracownikowi za przedwczesne rozwiązanie umowy o pracę?

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 lipca 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać Pani stanowisko za prawidłowe.

W dniu 5 lipca 2005 r. złożyła Pani w tut. Urzędzie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego. Pytanie dotyczyło opodatkowania odszkodowania wypłaconego pracownikowi za przedwczesne rozwiązanie umowy o pracę.

Pani zdaniem dochód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W przepisie art. 10 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, jako źródło przychodów tworzących podlegający opodatkowaniu dochód, wskazano m.in. stosunek pracy i stosunek służbowy.

Za przychody z tych źródeł, zgodnie z art. 12 ustawy, uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Wypłacone przez Panią w formie odszkodowania świadczenie stanowi rekompensatę za przedwczesne w stosunku do gwarantowanego przepisami kodeksu pracy okresu zatrudnienia, rozwiązanie stosunku pracy.

Zatem uzyskany przez pracownika przychód nie zalicza się do przychodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3a cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prawidłowo Pani postąpiła naliczając od wypłaconego odszkodowania zasądzonego przez Sąd - zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl