Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 stycznia 2004 r.
Ulga podatkowa z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej.
Urząd Skarbowy w Brzezinach
I-415/23//03/04

Pytanie Podatnika:

Proszę o interpretację art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 z późn. zm.).

Sprawa dotyczy ulgi podatkowej przysługującej z tyt. wpłat dokonywanych na rachunek oszczędnościowo-kredytowy w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002r terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Czy właściwa jest interpretacja wymienionej ustawy, mówiąca, iż o maksymalnym okresie, do którego dokonywanie wpłat po 31 grudnia 2001 roku ma skutek w zakresie odliczenia podatkowego decydują zapisy umowy bądź ostatniego aneksu z 2001 roku a wszystkie inne aneksy zawarte w późniejszym terminie nie mają już skutków podatkowych?

W moim przypadku ostatnim dokumentem mającym skutek w zakresie odliczenia podatkowego jest aneks z dnia 27 grudnia 2001 roku wydłużający okres oszczędzania do końca czerwca 2005 r. Natomiast aneks z 21 grudnia 2002 roku nie wprowadza żadnych skutków podatkowych.

Uważam, że mam możliwość zawarcia w 2003r, bądź w 2004r kolejnego aneksu, tym razem wydłużającego okres oszczędzania do czerwca 2005r, a wnoszone wpłaty w kwocie nie przekraczającej tę ustaloną w aneksie z 27 grudnia 2001 r będę mógł dalej odpisywać od podatku.

Odpowiedź Urzędu:

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.11.2003 roku w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia:

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 z późn. zm.) podatnikom którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, i przed dniem 1 stycznia 2002 r nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo- kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl