Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 marca 2003 r.
Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego.
Urząd Skarbowy w Wałczu
I/415-06-14/03

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Urząd Skarbowy w Wałczu, na pisemne zapytanie z dnia 07.02.2003 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że:

podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Od 1 stycznia 2003 r. na podstawie rachunku, który wystawia podatnik za zarządzanie oraz oświadczenia, że sam opłaca składki ZUS, płatnik pobiera 20% zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od całości kwoty należności (bez kosztów uzyskania oraz bez pomniejszenia o składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe). Obliczoną zaliczkę płatnik zmniejsza o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez płatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zaliczki od powyższych należności są pobierane wg stawki 20% niezależnie od wysokości wypłaconej kwoty i wpłacane przez płatnika wraz z deklaracją PIT-4.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, że w związku z dodaniem od 01.01.2003 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 5a pkt 6 prawidłowo rozlicza swoje zobowiązania wobec budżetu z tytułu umowy o zarządzanie. Urząd Skarbowy stwierdza, że stanowisko:

- w zakresie dotyczącym obowiązku pobierania przez płatnika zaliczek na podatek i przekazywania na rachunek Urzędu Skarbowego (wraz z deklaracją PIT-4) w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę - jest prawidłowe,

- w zakresie nie potrącania kosztów uzyskania przychodu przez płatnika - jest błędne,

- w zakresie nie potrącania przez płatnika składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe - wymaga wyjaśnienia właściwego organu.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie normy prawa podatkowego: art.: 5a pkt 6, 9a ust. 2, 10 ust. 1 pkt 2, ust. 13 pkt 9, 22 ust. 9 pkt 5, 41 ust. 1a, 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Od dnia 1.01.2003 r. w art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) działalność gospodarczą zdefiniowano jako działalność w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 13 cytowanej ustawy.

Art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów osiąganych z działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wśród nich są również przychody z tytułu osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze.

Analizując powyższe należy uznać, że na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyboru jednej z form opodatkowania, tj. zasad ogólnych, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bądź karty podatkowej, mogą dokonać jedynie ci podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skoro więc osoby wykonujące działalność osobiście na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze nie wykonują pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą skorzystać z możliwości wyboru innej formy opodatkowania i złożyć oświadczenia o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dochody tych osób podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, określone w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie informuje się, że od dnia 1 stycznia 2003 r. zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy uzyskujący przychody z tytułów określonych w art. 13 pkt 9 otrzymują prawo do zryczałtowanych kosztów uzyskania takich jak ze stosunku pracy i ze stosunków pokrewnych. Zryczałtowane koszty na 2003 r. wynoszą: 99,96 zł miesięcznie, ale nie więcej niż 1.199,52 zł za rok.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne będące przedsiębiorcami oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom fizycznym z tytułu działalności określonej a art. 13 pkt 9 są obowiązani jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 20% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), czyli potrąconych przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

W myśl ust. 1a art. 41 ustawy zaliczkę od ww. dochodów zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej przez płatnika, zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Po upływie roku podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe i obliczyć podatek według skali podatkowej, o której mowa jest w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 171 § 2a Ordynacji podatkowej Urząd Skarbowy poinformował, że w sprawie prawidłowości złożonego oświadczenia dla płatnika o opłacaniu składek ZUS winien podatnik zwrócić się odrębnym zapytaniem wraz z wyczerpującym przedstawieniem stanu faktycznego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie. Zgodnie z art. 66 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odrębne podanie złożone w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Do wiadomości:

Izba Skarbowa w Szczecinie.

Opublikowano: www.izba-skarbowa.szczecin.pl