I-415-04/03/06 - Należności wypłacane członkom zarządu wspólnot mieszkaniowych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 lutego 2006 r. Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna I-415-04/03/06 Należności wypłacane członkom zarządu wspólnot mieszkaniowych

Pytanie podatnika

Czy członek zarządu jest osobą pełniącą obowiązki społeczne i obywatelskie, któremu przysługują (niepodlegające opodatkowaniu) diety i kwoty stanowiące zwrot kosztów do wysokości nie przekraczającej miesięcznie 2.280 zł?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej ustawy - Ordynacja podatkowa - stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Interpretacja, o której mowa powyżej następuje w drodze postanowienia i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W złożonym w tutejszym organie podatkowym wniosku zwrócono się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania kwot wypłacanych członkom zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej (np. za rozmowy telefoniczne).

Wątpliwości budzi kwalifikacja kwot wypłaconych w trakcie roku podatkowego członkom zarządu Wspólnoty, wybranym na podstawie art. 20 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), a w szczególności określenie:

- czy członek zarządu jest osobą pełniącą obowiązki społeczne i obywatelskie, któremu przysługują (nie podlegające opodatkowaniu) diety i kwoty stanowiące zwrot kosztów do wysokości nie przekraczającej miesięcznie 2.280 zł., czy też:

- wszystkie kwoty wypłacane członkom zarządu (np. za rozmowy telefoniczne) należy uznać jako przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Według własnej oceny, wszystkie wypłacane wynagrodzenia członkom zarządu należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, co oznacza, że Wspólnota powinna członkom zarządu przekazać informacje o uzyskanym wynagrodzeniu na formularzu PIT-8C, a członkowie zarządu powinni te kwoty przenieść do rocznego zeznania podatkowego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - udziela poniższej informacji:

Stosownie do art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy o własności lokali - wspólnoty mieszkaniowe w formie uchwały powołują jednoosobowy lub kilkuosobowy zarząd. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Za pełnienie wyżej wymienionej funkcji wspólnoty mieszkaniowe, również w formie uchwały ustalają wynagrodzenie dla wybranych członków zarządu.

Podstawową zasadą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jest powszechność opodatkowania, która polega na tym, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie powołanego we wniosku z dnia 5 stycznia 2006 r. art. 21 ust. 1 pkt 17 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnieniem z opodatkowania zostały objęte diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł. W orzecznictwie i doktrynie przyjęto, że o pełnieniu obowiązku obywatelskiego można mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych.

Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (zwłaszcza samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie, przy czym tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych.

Za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich należy więc uznać działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do prowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, sędziów Trybunału Stanu.

W świetle powyższych wyjaśnień pełnienia funkcji członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej nie można uznać za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich. Wobec powyższego wypłacane na ich rzecz kwoty, w tym stanowiące zwrot kosztów m.in. za rozmowy telefoniczne nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym stanie rzeczy wynagrodzenia i inne przychody otrzymywane przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym przypadku płatnik (Wspólnota Mieszkaniowa) nie jest obowiązany do poboru podatku. Winien natomiast - stosownie do art. 42a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - sporządzić informację według wzoru PIT-8C i przekazać ją w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, podatnikowi oraz właściwemu organowi podatkowemu.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej uzasadnienie - postanowiono jak w sentencji, uznając przedstawione własne stanowisko w sprawie - za prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl