Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 lipca 2004 r.
Usługi sprzątania tradycyjnego wewnątrz budynków.
Urząd Skarbowy w Sulęcinie
I/2F/415-03/04

Pytanie podatnika

Czy usługi sprzątania tradycyjnego wewnątrz budynków mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidenjonowanych oraz czy te usługi mogą być opodatkowane 8,5 % stawką ryczałtu?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2004 r. (otrzymano dnia 28.06.2004 r.), zawierające żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów osiąganych z tytułu świadczenia usług sprzątania tradycyjnego wewnątrz budynków własnymi środkami, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie zgodnie z przepisem art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r, Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Podatnicy, zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych m.in. jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów. Z kolei przepis art. 8 zawiera wyłączenia z opodatkowania ryczałtem.

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, iż rozpoczęła Pani działalność od 1.05.2004 r. Z danych posiadanych przez tut. organ podatkowy wynika, że nie korzysta Pani z opodatkowania w formie karty podatkowej, a więc jedna z przesłanek wyłączających Panią z możliwości opodatkowania ryczałtem jest została wykluczona. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy opodatkowania ryczałtem nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. Dokonując przedstawienia stanu faktycznego, nie zawarła Pani informacji, czy tego typu okoliczności miały miejsce. Zatem stwierdzić należy, że wyłączona Pani będzie z opodatkowania ryczałtem, jeżeli takie okoliczności wystąpiły.

Natomiast co do stawki zryczałtowanego podatku dochodowego, tut. organ podziela Pani stanowisko. Usługi sprzątania tradycyjnego wewnątrz budynków własnymi środkami, na rzecz różnych podmiotów, sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 74.70.13 opodatkowane są stawką ryczałtu w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy. Z literalnego brzmienia tego przepisu jednoznacznie wynika, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy. Wykonywane przez Panią usługi sprzątania (PKWiU 74.70.13) nie zostały wymienione jako opodatkowane stawką ryczałtu 20%, 17%, 5,5%, 3%, ani też wymienione w załączniku nr 2, w wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl