GPP-459-4560-53/09/PE/RP - Ewidencja czasu pracy kierowców.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 31 grudnia 2009 r. Główny Inspektorat Pracy GPP-459-4560-53/09/PE/RP Ewidencja czasu pracy kierowców.

Ustawa z 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców (DzU nr 79, poz. 670) i zmiana treści przepisu art. 25 ustawy nie zwalnia pracodawcy z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu art. 25 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (DzU nr 92, poz. 879 ze zm.) pracodawca nadal jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy i sposobu wynagradzania za godziny nadliczbowe i za pracę w porze nocnej. Brak wyraźnego odesłania do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej regulującego zakres prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposób prowadzenia akt osobowych pracownika nie zmienia faktu, że prowadzona przez pracodawcę dokumentacja, bez względu na formę, powinna stanowić spójną i rzetelną ewidencję czasu pracy kierowcy, która umożliwi prawidłowe ustalenie jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, np. wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za urlop wypoczynkowy oraz inne usprawiedliwione nieobecności w pracy. W tym celu ustawodawca przyjął, że pracodawca może prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców w formie:

1)

zapisów na wykresówkach;

2)

wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

3)

plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

4)

innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności;

5)

rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1 - 4.

Należy przyjąć, iż nie ma przeszkód, by pracodawca prowadził rejestr czasu pracy w postaci ewidencji czasu pracy, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 2981 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), stanowiącej, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy o czasie pracy kierowców, inny dokument potwierdzający czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności.

Opublikowano: Rzeczposp. DF 2010/22/3