GPP-416-4560-327/08/PE, Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie kwoty wolnej od potrąceń. - Pismo wydane przez: Główny... - OpenLEX

GPP-416-4560-327/08/PE - Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie kwoty wolnej od potrąceń.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 czerwca 2008 r. Główny Inspektorat Pracy GPP-416-4560-327/08/PE Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie kwoty wolnej od potrąceń.

(...) Zgodnie z art. 871 § 1 pkt 1 kodeksu pracy wysokość kwoty wolnej od potrąceń jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wskazana kwota stanowi kwotę wolną od potrąceń stosowaną tylko dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Wskazówkę, w jaki sposób ustalać powyższą kwotę dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, zawiera jednak § 2 tego artykułu, zgodnie z którym kwota wolna od potrąceń dla takiego pracownika ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Biorąc powyższe pod uwagę, uzasadniony wydaje się pogląd, iż przewidziany w art. 91 § 2 kodeksu pracy zakaz swobodnego dysponowania przez pracownika częścią wynagrodzenia za pracę, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy odnosi się do kwoty proporcjonalnej do wymiaru jego zatrudnienia.

Opublikowano: Rzeczposp. DF 2008/149/2