GPP-364-4560-47-1/10/PE/RP, Obliczanie odszkodowania z art. 55 § 1(1) k.p. w razie niewypłacania składników zmiennych. - Pismo... - OpenLEX

GPP-364-4560-47-1/10/PE/RP - Obliczanie odszkodowania z art. 55 § 1(1) k.p. w razie niewypłacania składników zmiennych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 września 2010 r. Główny Inspektorat Pracy GPP-364-4560-47-1/10/PE/RP Obliczanie odszkodowania z art. 55 § 1(1) k.p. w razie niewypłacania składników zmiennych.

Przy obliczaniu odszkodowania należy odwołać się do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.). Zgodnie z § 15 rozporządzenia składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. Natomiast zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż miesiąc, wypłacone w okresie trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. Jeżeli zatem w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odszkodowania pracownikowi nie była wypłacana premia, odszkodowanie należy obliczyć uwzględniając wyłącznie wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości.

Brak bowiem podstaw prawnych do uwzględnienia w takim wypadku niewypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia.

Jednocześnie należy zauważyć, że w przypadku gdy pracownik spełnił przesłanki nabycia prawa do premii regulaminowej, jednak pracodawca nie wypłacił mu należnego świadczenia, może dochodzić roszczeń z tego tytułu na drodze sądowej. W ramach postępowania o zapłatę należnej premii pracownik mógłby dochodzić także wyrównania kwoty wypłaconego odszkodowania.

Opublikowano: Rzeczposp. DF 2010/230/2