GP-WR-0730-020/13, Możliwość otrzymania dotacji dla szkół niepublicznych rozpoczynających działalność 1 września, jeżeli szkoły... - OpenLEX

GP-WR-0730-020/13 - Możliwość otrzymania dotacji dla szkół niepublicznych rozpoczynających działalność 1 września, jeżeli szkoły te nie złożyły wniosku o jej udzielenie do 30 września roku poprzedzającego

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 sierpnia 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu GP-WR-0730-020/13 Możliwość otrzymania dotacji dla szkół niepublicznych rozpoczynających działalność 1 września, jeżeli szkoły te nie złożyły wniosku o jej udzielenie do 30 września roku poprzedzającego

WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH

A.

PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ

Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. poz. 1113)

B.

WSKAZANIE PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYJAŚNIEŃ W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. poz. 256 z późn. zm.), dalej - uso.

C.

PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH I PYTANIA (PYTAŃ)

Wnioskodawca udzielił w 2012 r. dotacji dla przedszkola niepublicznego. W bieżącym roku przeprowadzona została, zgodnie z art. 90 ust. 3e oraz 3f uso kontrola prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji. Kontrola wykazała, że ze środków dotacji finansowane były m.in. wydatki związane z zakupem usług księgowych prowadzonych przez biuro rachunkowe.

Czy w świetle art. 90 ust. 3d uso wydatki na zakup usług księgowych prowadzonych przez biuro rachunkowe można zaliczyć do wydatków bieżących przedszkola niepublicznego i tym samym sfinansować je ze środków dotacji z budżetu gminy ?

D.

STANOWISKO WNIOSKUJĄCEGO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO

Zgodnie z art. 90 ust. 3d uso dotacje oświatowe przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania lub opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

Zdaniem wnioskodawcy regulację tę należy rozumieć tak, że dotację można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących dotowanych przedszkoli, ponoszonych jedynie w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w związku z czym wydatki przeznaczone na potrzeby organu prowadzącego, w tym przypadku usługi biura rachunkowego, nie mogą być finansowane ze środków z dotacji z budżetu gminy.

E.

WYJAŚNIENIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU UDZIELONE W TRYBIE ART. 13 PKT 11 USTAWY O REGIONALNYCH IZBACH OBRACHUNKOWYCH

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm..), dalej - ufp, dotacjami są "podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych".

Jednym z rodzajów dotacji są dotacje podmiotowe. W myśl art. 131 ufp dotacje podmiotowe obejmują środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej, wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej. Dlatego istotne pozostaje ustalenie zakresu przedmiotowego pojęcia "działalność bieżąca", jako działalności na sfinansowanie której wolno przeznaczyć każdą z przewidzianych w prawie dotacji podmiotowych.

Zgodnie z brzmieniem art. 131 ufp "dofinansowanie działalności bieżąc" beneficjenta dotacji podmiotowej ma się dokonywać "w zakresie określonym vi' odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej. Stosownym aktem prawa materialnego pozostaje w analizowanym przypadku ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Należy zauważyć, że ustawa o systemie oświaty nie zawiera odrębnej definicji pojęcia "wydatków bieżących". Zasadnym jest zatem odpowiednie stosowanie przepisów określających pojęcie "wydatków bieżących" zawartych w ustawie o finansach publicznych, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 marca 2008 r. (sygn. akt II GSK 284/08). Zgodnie z art. 236 ust. 2 ufp przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki niebędące wydatkami majątkowymi. Jednocześnie ust. 4 tegoż artykułu stanowi, iż do wydatków majątkowych

"zalicza się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;

2) zakup i objęcie akcji i udziałów;

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego."

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 r. uszczegółowiła zasady przyznawania dotacji podmiotowych dla szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 90 ust. 1a-3b uso, poprzez wprowadzenie ust. 3d do art. 90 uso. Stanowi on, iż dotacje dla szkół oraz placówek oświatowych, o których mowa w art. 90 ust. 1a-3b uso "są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki".

Niewątpliwie zatem do wydatków bieżących w zakresie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej zaliczyć należy wydatki związane z ponoszeniem kosztów osobowych i materiałowych, a także kosztów utrzymania (eksploatacji) obiektów własnych i korzystania z obiektów obcych, co obejmuje również wydatki na obsługę finansowo-księgową przedszkola niepublicznego, w tym zakup usług księgowych biura rachunkowego.

Opublikowano: www.wroclaw.rio.gov.pl