GNP-152-4560-361/06/PE - Tworzenie rady pracowników w przedsiębiorstwach państwowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 lipca 2006 r. Główny Inspektorat Pracy GNP-152-4560-361/06/PE Tworzenie rady pracowników w przedsiębiorstwach państwowych.

Przepisów o zasadach wyboru rady pracowników i ochrony jej członków nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, w których jest tworzony samorząd załogi. W podmiotach tych prawo do uzyskiwania informacji i przeprowadzania konsultacji przysługuje radzie pracowniczej. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji zmieniła również ustawę z 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (DzU nr 24, poz. 123 ze zm.), uzupełniając katalog kompetencji rady pracowniczej o prawo do informacji i konsultacji. Wobec tego w przedsiębiorstwach działa już reprezentacja załogi o takich uprawnieniach, jakie przysługują radzie pracowników. Zgodnie jednak z art. 66 ust. 2 ustawy z 25 września z 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 112, poz. 981 ze zm.) z chwilą ustanowienia zarządu komisarycznego organy przedsiębiorstwa, w tym rada pracownicza, ulegają rozwiązaniu. W takiej sytuacji należy, naszym zdaniem, utworzyć radę pracowników, ponieważ nie działa organ samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego wypełniający obowiązki w zakresie informowania pracowników.

Opublikowano: Rzeczposp. DF 2010/174/3