Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 maja 2001 r.
Działania, które nie stanowią pomocy publicznej.
Ministerstwo Finansów
GN 8/KK/97/2001

"(...) 3.Odroczenie i przedłużenie terminu do złożenia deklaracji.

Zgodnie z art. 48 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa oraz § 10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, odroczenia terminu do złożenia deklaracji może dokonać organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika i na jego wniosek. Wydając taką decyzję organy podatkowe powinny kierować się wyłącznie nadzwyczajnymi i wyjątkowymi zdarzeniami, które uniemożliwiają podatnikowi złożenie deklaracji w terminie (np. pożar biura). Tak więc instrument ten ma charakter incydentalny i ze względu na okoliczności jego stosowania nie jest traktowany jako pomoc publiczna. Za takim stanowiskiem przemawia również fakt, że organ podatkowy nie jest w stanie ex ante (tzn. z góry - przyp. red.) ustalić, czy podatnik powinien zapłacić podatek, który wynika z niezłożonej deklaracji, gdyż możliwe to będzie dopiero po jej przedłożeniu. Przedłużenia terminu do złożenia deklaracji może również dokonać Minister Finansów w drodze rozporządzenia ze względu na ważny interes publiczny (art. 50 Ordynacji podatkowej). Ma to miejsce w wyjątkowych sytuacjach (np. klęsk żywiołowych) i podobnie jak w przypadku omówionym wcześniej należy przyjąć, że przedłużenie to nie stanowi pomocy publicznej.

4.Amortyzacja przyśpieszona.

Amortyzacja przyśpieszona dokonywana na zasadach ogólnych (art. 16i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 22i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie stanowi pomocy publicznej.

Natomiast amortyzacja przyśpieszona z zastosowaniem współczynników nie większych niż:

a) 3 - na terenach gmin zagrożonych bezrobociem strukturalnym,

b) 4 - na terenach specjalnych stref ekonomicznych,

uprzywilejowując podmioty działające w tych regionach w stosunku do przedsiębiorców z innych regionów, jest pomocą publiczną.

Opublikowano: S.Podat. 2002/3/24