Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 października 1997 r.
Ministerstwo Finansów
GN 6/1-81/97
Prawo do zwrotu wpłaconej na rachunek urzędu skarbowego premii gwarancyjnej.

Stosownie do przepisu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 508) w przypadku zbycia całości lub części lokalu albo spółdzielczego prawa do lokalu przed upływem dwóch lat od dnia wypłacenia premii gwarancyjnej, osoba która otrzymała premię po dniu wejścia w życie ustawy, zobowiązana była (z zastrzeżeniem ust. 4) do jej zwrotu na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lub spółdzielcze prawo do lokalu.

Przepisem art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 103, poz. 652) w art. 3 skreślono przepisy ust. 2-4. Powołany przepis art. 1 pkt 1 wszedł w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1996 r. Oznacza to, że dokonane na rachunek urzędów skarbowych wpłaty z tytułu zwrotu premii gwarancyjnych nastąpiły - z punktu widzenia znowelizowanych przepisów - bez podstawy prawnej.

W tym stanie prawnym osobom, które w związku ze zbyciem lokalu lub spółdzielczego prawa do lokalu, dokonały na rachunek urzędu skarbowego zwrotu uzyskanej premii gwarancyjnej, a obecnie złożą wniosek o zwrot dokonanych wpłat, należy wypłacić pobrane z tego tytułu kwoty, stosując odpowiednio przepis art. 2 powoływanej wyżej ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r.

Opublikowano: S.Podat. 1998/11/64