Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 marca 2003 r.
Urząd Skarbowy w Ostródzie
GK-P.820/1-10/03
Zaległość podatkowa objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym należności publicznoprawnych

Odpowiadając na pismo z dnia 10 lutego 2003 r. (data wpływu do Urzędu 11 lutego 2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 14 lutego 2003 r. (data wpływu do Urzędu 17 lutego 2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji na temat "czy w sytuacji, gdy podatnik posiada zaległości podatkowe, które na mocy art. 6 ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców zostały objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym, można uznać na mocy art. 306e § 5 Ordynacji podatkowej, że podatnik nie posiada zaległości?" Urząd Skarbowy w Ostródzie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia, iż objęcie zaległości Spółki postępowaniem restrukturyzacyjnym nie stanowi przesłanki do zastosowania art. 306e § 5 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287) od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji wstrzymaniu ulega wykonanie należności podlegających restrukturyzacji. W myśl art. 4 ustawy restrukturyzacyjnej restrukturyzacja należności polega na ich umorzeniu w całości wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną. Umorzenie natomiast następuje dopiero

po doręczeniu decyzji o zakończeniu restrukturyzacji (tj. po upływie roku od dnia doręczenia decyzji o warunkach restrukturyzacji).

Zawarte ulgi w art. 306e § 5 ustawy Ordynacja podatkowa, tj. odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej, nie są tożsame z pojęciem restrukturyzacji należności. W przypadku zastosowania ulgi w postaci odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej, zaległość ta podlega w całości wykonaniu, a decyzja o zastosowaniu ulgi ustala jedynie nowe terminy płatności rat lub odroczonego podatku. Ponadto przepis ten dokładnie wskazuje, w przypadku zastosowania jakich ulg uznaje się, że podatnik, płatnik bądź inkasent nie posiada zaległości podatkowych.

W związku z powyższym zaświadczenie wydane w trybie art. 306a Ordynacji podatkowej nie może zawierać informacji, iż Spółka "nie posiada zaległości podatkowych".

Opublikowano: www.olsztyn.is.gov.pl