GIWz.420/AW-16-3/09 - Pojęcie podróży zwierząt.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 maja 2009 r. Główny Lekarz Weterynarii GIWz.420/AW-16-3/09 Pojęcie podróży zwierząt.

W nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.400/AW-16-1/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r., skierowanego do Pana Bernarda Van Goethemʼa, Dyrektora Dyrektoriatu D Komisji Europejskiej, w sprawie interpretacji zapisów rozporządzenia Rady nr 1/2005/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, w odniesieniu do pojęcia podróży zwierząt, w załączeniu przesyłam kopię pisma, które Główny Lekarz Weterynarii otrzymał z Komisji Europejskiej z wyjaśnieniami w przedmiotowej sprawie.

Z przedmiotowego pisma wynika, iż całkowity przewidywany czas podróży, o którym mowa w pkt 2 sekcji 1 "Planowanie" dziennika podróży, musi zawierać czas trwania wszystkich operacji związanych z transportem, zaczynając od momentu załadunku pierwszego zwierzęcia z przesyłki do momentu wyładunku ostatniego zwierzęcia z przesyłki. Tym samym, każdy okres odpoczynku musi być uwzględniany w procesie określania całkowitego przewidywanego czasu podróży podczas planowania podróży.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii poleca, aby powiatowi lekarze weterynarii stosowali się do powyższego zalecenia Komisji Europejskiej podczas zatwierdzania dzienników podroży.

Równocześnie Główny Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą o przekazanie przedmiotowej informacji podmiotom, zajmującym się zarobkowym przewozem zwierząt.

Ww. interpretacja zapisów rozporządzenia Rady nr 1/2005/WE wraz z jej tłumaczeniem roboczym jest dostępna na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii - http:/www.wetgiw.gov.pl w zakładce: Aktualności.

Opublikowano: www.wetgiw.gov.pl