GIP-GBI.0701.59.2023.3 - Termin przyjęcia i wejścia w życie regulaminu pracy zdalnej i porozumienia w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 marca 2023 r. Główny Inspektorat Pracy GIP-GBI.0701.59.2023.3 Termin przyjęcia i wejścia w życie regulaminu pracy zdalnej i porozumienia w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej

Odpowiedzi na pytania skierowane do Biura Informacji GIP dotyczące wdrażania pracy zdalnej w zakładzie pracy

1. Czy regulamin pracy zdalnej musi być ogłoszony dwa tygodnie przed jego wejściem w życie przepisów o pracy zdalnej?

Przepisy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) w zakresie regulacji dotyczącej wykonywania pracy w formie zdalnej wchodzą w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r. Od tego dnia obowiązuje również przepis dający pracodawcy podstawę do wydania regulaminu pracy zdalnej (art. 6720 § 3 i 4 Kodeksu pracy). Przepisy nie określają kiedy regulamin pracy zdalnej ma wejść w życie; kwestię tę powinien regulować sam regulamin pracy zdalnej. Oznacza to, że termin wejścia w życie regulaminu pracy zdalnej powinien być wskazany jako postanowienie tego regulaminu; nie ma przy tym przeszkód, aby regulamin obowiązywał od chwili jego ogłoszenia, ale także po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Brak jest natomiast podstaw prawnych do ogłoszenia regulaminu przed wejściem w życie ww. przepisów.

2. Czy pracodawca może uzgodnić i podpisać z organizacją związkową przed wejściem w życie przepisów ww. ustawy, porozumienie w sprawie pracy zdalnej?

Przepisy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) w zakresie regulacji dotyczącej wykonywania pracy w formie zdalnej wchodzą w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r. Nie ma przeszkód prawnych, aby strony porozumienia (pracodawca i zakładowe organizacje związkowe) podjęły działania związane z uzgodnieniem takiego porozumienia jeszcze przed wejściem w życie przepisów. Samo wejście w życie postanowień porozumienia może nastąpić jednak najwcześniej po wejściu w życie ustaw.

Opublikowano: https://www.prawo.pl/