Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 września 2007 r.
Urząd Miasta w Oświęcimiu
FP.VI.3110/5/1-1/07
Czy przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zawierające wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku, w tym dane opisowe dotyczące nieruchomości, a które zostały sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez Radę Gminy?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 lipca 2007 r. (data stempla pocztowego - 28 czerwca 2007),.. Sp. z o.o. w,.. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości, postanawiam:

1.

udzielić na wniosek pisemnej interpretacji dotyczącej następujących kwestii:

-

Czy wyrażenie "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłanym później przez organ podatkowy" czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art. 6 ust. 13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

-

Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy, obejmujący przykładowo numery Ksiąg Wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adresy położenia nieruchomości, KRS, REGON, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku wypełnia dyspozycje przepisu art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

-

Czy przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zawierające wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku, w tym dane opisowe dotyczące nieruchomości, a które zostały sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez Radę Gminy?

1.

stwierdzić że przedstawione we wniosku stanowiska nie są prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2007 r.,.. Sp. z o.o. w,.. złożyła wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego tj. art. 6 ust 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Tutejszy organ podatkowy dokonał oceny formalnej poprawności wniosku i ustalił, że w sprawie będącej przedmiotem pytań nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym, stwierdzając tym samym brak negatywnych przesłanek do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Pytania Wnioskodawcy dotyczą następującego stanu faktycznego:

Spółka jako podatnik podatku od nieruchomości z tytułu posiadania nieruchomości (budynków, budowli i gruntów) obowiązana jest - stosownie do przepisu art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - składać organom podatkowym właściwym ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany, rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawca jest zdania, że treść przepisu art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w szczególności dalsza jego część "w formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości" przesądza, że formularz deklaracji na podatek od nieruchomości powinien służyć do prawidłowego wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. W konsekwencji Spółka uważa, że każdy formularz deklaracji na podatek od nieruchomości pozwalający na prawidłowy wymiar i pobór podatku od nieruchomości, zawierający jednocześnie zakres danych określonych przez Radę Gminy na dany rok jest formularzem, o którym mowa w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę dużą ilość składanych formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości Spółka zainteresowana jest unifikacją tych formularzy, z zastrzeżeniem zawartym w przepisie art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. w formularzach tych zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. Unifikacja deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości składanych przez Spółkę polegałaby na przygotowaniu takich formularzy, które uwzględniałyby możliwie najszerszy zakres danych określanych przez gminy, wobec których Spółka jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Przyjęcie tezy, że każdy formularz deklaracji na podatek od nieruchomości pozwalający na prawidłowy wymiar i pobór podatku od nieruchomości jest formularzem, o którym mowa w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych skutkuje, że podatnikowi składającemu taką deklarację nie grożą żadne konsekwencje (sankcje) wynikające z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych skarbowych. Brak powyższych konsekwencji dotyczy również przypadków złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierających większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy.

Zdaniem Spółki potwierdzenie braku konsekwencji (sankcji) za złożenie formularzy, o których mowa w pytaniu Nr 3 można również wywodzić z przepisów art. 274 § 1 i § 2 lub art. 274a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, regulujących czynności sprawdzające podejmowane przez organy podatkowe. Wymienione powyżej przepisy nie przewidują bowiem żadnych konsekwencji (sankcji) w przypadku złożenia deklaracji wypełnionej niezgodnie z ustalonymi wymaganiami lub w razie wątpliwości co do jej poprawności.

Dokonując oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy organ podatkowy zważył co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej są zobowiązani składać deklaracje na podatek od nieruchomości na formularzu według ustalonego wzoru. Pomimo braku w ustawie Ordynacja podatkowa definicji deklaracji, (...) pojęciem tym w przepisach ustaw podatkowych określa się sformalizowane oświadczenie wiedzy np. podatnika obejmujące elementy stanu faktycznego, mające znaczenie z uwagi na przepisy dotyczące obowiązku podatkowego czy zobowiązania podatkowego (...) (B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak, "Ordynacja podatkowa. Zobowiązania. Komentarz Praktyczny" Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia kadr, Gdańsk 1999 r., s. 28.). Jedynym kompetentnym organem do ustalania wzoru deklaracji jest rada gminy jako organ stanowiący tej jednostki zgodnie z art. 6 ust. 13 powoływanej ustawy. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Wobec tego niniejsze akty stanowią przepisy powszechnie obowiązujące na terenie gminy. Zatem, jedynie uchwała może być aktem, w którym rada ustala obowiązujący wzór informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości. Ustawodawca wyraźnie wskazał w ustawach podatkowych regulujących podatki samorządowe, że powinny zostać ustalone wzory stosownych dokumentów, w których podatnicy złożą oświadczenie dotyczące przedmiotów opodatkowania. Wzory te nie mogą być ustalane przez dowolne podmioty, gdyż wzory tych formularzy określa rada gminy w drodze uchwały. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż deklaracje powinny zawierać dane dotyczące przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku zawarte w formularzach, zatem nie każdy dokument złożony przez podatnika zawierający te elementy można nazwać deklaracją. Deklaracją jest dokument posiadający formę (wzór) określony przez właściwą radę gminy i to wskazany w ustawie sposób.

Z powago nasuwają się wnioski tj. za deklaracje można uznać jedynie dokument obowiązujący na terenie danej gminy na mocy uchwały właściwej rady gminy.

W odniesieniu do drugiego pytania Wnioskodawcy tut. organ podatkowy stoi na stanowisku, iż w przypadku złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierającej większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy, obejmujący przykładowo numery Ksiąg Wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adresy położenia nieruchomości, KRS, REGON, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku, na niewłaściwym formularzu podatnik nie wypełni dyspozycji art. 6 ust. 9 pkt 1. Przedłożenie takiego dokumentu nie wywoła skutków prawnych jakie przepisy wiążą ze złożeniem deklaracji podatkowej.

W związku z powyższym tut. organ podatkowy stoi na stanowisku, że jeżeli rada gminy określi w drodze uchwałom wzory formularzy deklaracji, to podatnik winien składać deklaracje na określonym w ten sposób wzorze, złożenie innej deklaracji np. na wzorze już nie obowiązującym, na wzorze określonym przez inną radę gminy czy na wzorze wykonanym przez podatnika - należy uznać, iż podatnik nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku i deklaracji nie złożył.

Udzielając odpowiedzi na ostatnie zapytanie podatnika, organ podatkowy pragnie wyjaśnić, iż mając na uwadze wskazaną wyżej wykładnię przepisu art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za nie złożenie deklaracji na formularzu według ustalonego wzoru grożą sankcje z ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z 56 § 4 cyt. ustawy, karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlega podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu deklaracji lub oświadczenia. Podnoszony przez Wnioskodawcę przepis art. 274 § 1 i § 2 lub art. 274a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa uzasadniający, zdaniem podatnika, brak konsekwencji za złożenie formularza o którym mowa w trzecim pytaniu, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy podatnik nie złoży deklaracji. W takim przypadku organ podatkowy stosuje art. 274a § 1 cyt. ustawy, zgodnie z którym może wezwać do złożenia deklaracji. Bowiem obowiązkiem podatnika było złożenie deklaracji sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru a obowiązku tego podatnik nie wykonał. Czym innym jest więc złożenie deklaracji na formularzu uchwalonym przez radę gminy i wypełnienie jej niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, a czym innym jest złożenie dokumentu, który z formalnego punktu widzenia nie jest deklaracją.

Tutejszy organ podatkowy wskazuje także, że istnieje możliwość złożenia deklaracji na formularzu według uchwalonego wzoru przez gminę na terenie której położona jest nieruchomość zawierającej większy zakres danych niż określony we wzorze jeżeli w przedmiotowy formularzu zamieszczono rubrykę "inne informacje" lub "pozostałe dane" itp. W sytuacji, gdy ustalony wzór nie posiada takiej rubryki dodatkowe informacje można zamieścić w piśmie przewodnim dołączonym do przedmiotowej deklaracji. W takim przypadku brak podstaw prawnych do zastosowania sankcji wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów karnych skarbowych.

Ponadto należy poinformować, iż aby umożliwić w przyszłości stosowanie drogi elektronicznej dla składania deklaracji w podatku od nieruchomości, niezbędnym jest aby deklaracje te były składane w jednakowym formacie elektronicznym opartym na obowiązującym wzorze deklaracji.

Zgodnie z powyższym należało postanowić jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja:

-

dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,

-

nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże właściwe dla Wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie

Od postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl