Fn.VIII/31102-1-3/08 - Opodatkowanie powierzchni niewynajętej osobom trzecim przez podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 października 2008 r. Urząd Miasta w Poznaniu Fn.VIII/31102-1-3/08 Opodatkowanie powierzchni niewynajętej osobom trzecim przez podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA

Prezydent Miasta Poznania działając na podstawie art. 14j § 1 i § 3 w związku z art. 14b § 1 i 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

postanawia

uznać za prawidłowe stanowisko wskazane we wniosku złożonym przez ... w dniu 29 sierpnia 2008 r. o interpretację prawa podatkowego, dotyczące art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. - Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), zgodnie z którym powierzchnię budynku przy ul. ..., nie wynajętą osobom trzecim, opodatkować należy według stawek dla budynków pozostałych.

UZASADNIENIE

Podatnik w dniu 29 sierpnia 2008 r. złożył zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej, wniosek o wydanie, w jego indywidualnej sprawie, pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Zapytanie dotyczyło zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. ..., której jest właścicielem. Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów jako: obręb arkusz mapy, działki nr i nr a Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi dla niej księgę wieczystą pod oznaczeniem ... . Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem, który zgodnie z oświadczeniem Podatnika ma powierzchnię: 5.962,82 m2, z czego 4.082,07 m2 jest aktualnie wynajmowane innym podmiotom i przez każdego z nich zgłaszane do opodatkowania. Pozostała część, zgłoszona do opodatkowania przez to korytarze, nie użytkowane piwnice, poddasze, toalety i hole. W składanych deklaracjach przedmiotowa powierzchnia jak i powierzchnia gruntu została wykazana jako związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnik w swoim wniosku podnosi, że powierzchnia ujęta w deklaracji bezzasadnie wykazana została według najwyższych stawek. Zdaniem Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej.

W wyniku analizy stwierdzić należy:

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (...). W omawianym przypadku zapytanie dotyczyło powierzchni budynku i gruntu nie wynajętej innym podmiotom. Analizując zatem wyżej przywołany artykuł, sporna powierzchnia budynku i gruntu znajduje się w posiadaniu czyli podmiotu nie prowadzącego działalności gospodarczej.

Zatem słusznym wydaje się tu opodatkowanie tych części stawką jak za budynki (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit c) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) i grunty (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit e) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Na niniejszą interpretację przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem rut. organu, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia przedmiotowej interpretacji.

Opublikowano: bip.city.poznan.pl