FN.PIOL.310.4.2014 - Wymiar podatku od nieruchomości wobec gruntów, na których prowadzona jest działalność oświatowa, związana z organizowaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami oraz zwolnienie z tego podatku działek z obrębu pasa drogowego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 lipca 2014 r. Urząd Miasta we Włocławku FN.PIOL.310.4.2014 Wymiar podatku od nieruchomości wobec gruntów, na których prowadzona jest działalność oświatowa, związana z organizowaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami oraz zwolnienie z tego podatku działek z obrębu pasa drogowego.

W dniu 10 lipca 2013 r., (...) we Włocławku, ul. (...), złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

W powyższym wniosku zawarł dwa pytania;

1.

jaki wymiar podatku od nieruchomości obowiązuje co do gruntów, na których (...) we Włocławku nie prowadzi działalności gospodarczej tylko działalność oświatową, związaną z organizowaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami oraz

2.

czy zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, co do działek nr (...), które są w obrębie pasa drogowego obowiązuje zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Postanowieniem z dnia 25 września 2013 r., (FN.PIOL 3120.976.2013), organ podatkowy odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, na wniosek (...) we Włocławku, ul, (...), Włocławek. W dniu 3 października 2013 r., (...) we Włocławku, złożył zażalenie na powyższe postanowienie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku, postanowieniem z dnia 7 listopada 2013 r., (sygn. akt SKO 1951/13), utrzymało w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku, (sygn. akt SKO-560/14), po ponownym rozpatrzeniu zażalenia (...) we Włocławku, na postanowienie Prezydenta Miasta Włocławek, z dnia 25 września 2013 r., (FN.PIOL 3120.976.2013), odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 233 § 2 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, na skutek wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r. (I SA/Bd 951/13), uchyliło w całości postanowienie organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Zgodnie z zaleceniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, zawartymi w postanowieniu z dnia 8 kwietnia 2014 r. organ pierwszej instancji, odmówi wszczęcia postępowania w części, w której wniosek odnosi się do podatku od nieruchomości za lata 2009 - 2012 i wyda postanowienie, natomiast w części w której wniosek odnosi się do podatku od nieruchomości za 2013 r., rozpatrzy wniosek.

(...) we Włocławku w przedmiotowym wniosku zapytał, czy zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, co do działek nr (...), które są w obrębie pasa drogowego obowiązuje zwolnienie z podatku od nieruchomości ?

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. Na mocy tego przepisu wyłączone z opodatkowania są jedynie drogi publiczne i zajęte pod nie grunty. Analizowane wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, uregulowane w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dotyczy gruntu pod pasem drogowym drogi publicznej oraz wszystkich budowli tam zlokalizowanych, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Wnioskodawca twierdzi, że działki gruntu nr (...) znajdują się w pasie drogowym, jednakże organ podatkowy, w trakcie postępowań wymiarowych ustalił, że ww. działki są faktycznie wykorzystywane jako parking i teren służący obsłudze klientów (...) we Włocławku, W konsekwencji należy przyjąć, że są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzonej przez Stronę i nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania.

Wnioskodawca zwrócił się także z pytaniem, jaki wymiar podatku od nieruchomości obowiązuje co do gruntów, na których (...) we Włocławku nie prowadzi działalności gospodarczej tylko działalność oświatową, związaną z organizowaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami?

Według stanowiska (...) we Włocławku, zgodnie z § 3 statutu (...) we Włocławku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXII/566/13 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 października 2004 r., który określa przedmiot jego działania, działalność prowadzona przez Wnioskodawcę jest szeroko rozumianą działalnością oświatową, Ponadto twierdzi, iż zgodnie z art. 117 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym, do zadań ośrodka należy m.in. organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, a taka działalność w ocenie (...) we Włocławku, jest działalnością oświatową.

Wnioskodawca uważa, że zakres jago zadań kwalifikuje go, jako podmiot objęty systemem oświaty i jest to działalność oświatowa, co w konsekwencji uprawnia go do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawi art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się od podatku od nieruchomości, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową, Aby prawidłowo ocenić zakres podmiotowy powyższego zwolnienia należy w pierwszej kolejności odnieść się do ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty, która w art. 2 zawiera zamknięty katalog podmiotów objętych zwolnieniem (numerus clausus podmiotów systemu oświaty).

Zgodnie z pkt 3a tego przepisu, system oświaty obejmuje egzaminów m.in. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przez kształcenie ustawiczne w myśl art. 3 pkt 16 ustawy o systemie oświaty, należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

Według organu podatkowego, (...) we Włocławku, nie mieści się w katalogu podmiotów systemu oświaty oraz błędnie przyjmuje, iż nie jest przedsiębiorcą, a posiadane przez niego nieruchomości nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, i stosownie do treści art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty, prowadzi działalność oświatową.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych, grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawodawca określa działalność gospodarczą jako działalność, o której mowa w przepisach Prawa działalności gospodarczej.

Oznacza to, że pojęcie działalności zawarte w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowi, iż działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, ma również zastosowanie na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W świetle powyższych przepisów prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym przez (...) we Włocławku, zdaniem organu podatkowego nie wyklucza możliwości prowadzenia działalności na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Wynika to chociażby z treści przepisu art. 117 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, który posługuje się pojęciem działalności gospodarczej, Nie wprowadza odrębnej definicji pojęcia działalności gospodarczej Ponadto zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej (...)

W tym miejscu zaakcentowania wymaga art. 68a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że ustawa nie dotyczy kształcenia ustawicznego realizowanego na podstawie art. 83a ust. 2 oraz w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej" Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1 (...) może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej.

Reasumując, w ocenie organu podatku w świetle powyższych przepisów nie można uznać Wnioskodawcy za jednostkę organizacyjną objętą systemem oświaty, która podlega zwolnieniu od podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ponieważ prowadzi działalność oświatową w formach i na zasadach, określonych odrębnymi przepisami.

POUCZENIE

Na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej interpretacji, przysługuje Stronie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Opublikowano: www.bip.um.wlocl.pl