FN.PIOL.310.3.2014 - Zwolnienie z podatku od nieruchomości czynności dotyczących robót budowlanych w mieście Włocławek.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 czerwca 2014 r. Urząd Miasta we Włocławku FN.PIOL.310.3.2014 Zwolnienie z podatku od nieruchomości czynności dotyczących robót budowlanych w mieście Włocławek.

Pani (...), zwróciła się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Włocławek w trybie przepisu art. 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej stosowania przepisów uchwały Nr XXXV/82/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek w granicach wyznaczonych przez Plac Wolności, ul. Zduńską, Zielony Rynek, ul. Związków Zawodowych, ul. Bechiego, Bulwary Marszałka Piłsudskiego, ul. Piwną, ul. Prymasa Wyszyńskiego, ul Brzeską do Placu Wolności, w których wykonano remont całej elewacji albo ograniczono emisję dwutlenku węgla poprzez: przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe.

W przedmiotowym wniosku Pani (...) przedstawiła zdarzenie przyszłe, dotyczące wykonania remontu bramy w budynku przyległym do chodnika w zakresie: tynkowania, malowania, montażu bramy z mechanizmem otwierania i zamykania oraz tynkowania szczytów budynków przyległych do chodnika, na nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Cyganka (...).

W związku z powyżej przedstawionym zdarzeniem przyszłym, wnioskodawca zwrócił się z pytaniem - czy ww. roboty można zaliczyć do robót budowlanych objętych zwolnieniem na podstawie powołanej powyżej uchwały?

W ocenie organu podatkowego w świetle powołanej uchwały wszystkie przedstawione czynności dotyczące robót budowlanych, z wyłączeniem wykonania instalacji otwierania i zamykania bramy, kwalifikują się jako koszty do objęcia zwolnieniem na podstawie ww. uchwały.

Zgodnie z treścią § 1 ust. 1 uchwały, zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części położone na terenie Gminy Miasto Włocławek w których wykonano remont całej elewacji (...),. Zwolnienie to przysługuje w wysokości 80% poniesionych przez podatnika kosztów wykonania robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat i obejmuje budynki przylegające bezpośrednio do chodnika lub jezdni.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia zwolnieniem są koszty poniesione przez podatnika na roboty budowlane tj. koszty materiałów i usług budowlanych bądź konserwatorskich Uchwała zalicza do kosztów wykonania robót również udokumentowane fakturami lub rachunkami wydatki konieczne w zakresie wykonania projektu budowlanego i wszelkiej dokumentacji, w tym powykonawczej.

Przez remont całej elewacji w myśl § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały, należy rozumieć remont w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który dotyczy zewnętrznych ścian budynku wraz z występującymi na niej elementami architektonicznymi, remont może dotyczyć równocześnie połaci dachu.

Organ podatkowy pragnie podkreślić, iż z treści cytowanych przepisów uchwały sposób jednoznaczny wynika, że wykonanie instalacji otwierania i zamykania bramy, które zamierza podjąć wnioskodawca, nie zawiera się w zakresie robót budowlanych w rozumieniu uchwały.

POUCZENIE

Na pisemny interpretację przepisów prawa podatkowego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od otrzymana niniejszej interpretacji przysługuje Stronie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Opublikowano: www.bip.um.wlocl.pl