Fn.III.3110/Np/5044/2005 - Podatnik podatku od nieruchomości

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 grudnia 2005 r. Urząd Miasta w Lublinie Fn.III.3110/Np/5044/2005 Podatnik podatku od nieruchomości

Pytanie podatnika

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości za lokale użytkowe i garaże będące przedmiotem najmu?

Postanowienie

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie stwierdzenia, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości za lokale użytkowe i garaże będące przedmiotem najmu, tutejszy organ podatkowy podziela stanowisko Zarządu..., że jako zarządca nieruchomości stanowiących własność Gminy wykonujący wszelkie czynności wynikające z prawa własności mieszczące się w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością, w przypadku zawarcia umowy najmu obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości przechodzi na najemcę lokalu użytkowego i garażu.

Uzasadnienie

W dniu 14 grudnia 2005 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Zarządu... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy, które są przedmiotem najmu oraz lokali zajętych bez tytułu prawnego.

Zgodnie z art. 14 § 2 ww. ustawy Zarząd... zawarł jednocześnie własne stanowisko w sprawie stwierdzając, że w świetle uregulowań zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) podmiot wynajmujący na podstawie umowy lokale użytkowe i garaże pozostające w zarządzie Zarządu..., będące własnością Gminy, jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Ponadto Zarząd... podkreślił, że jest zakładem budżetowym Gminy nieposiadającym osobowości prawnej i na mocy uchwał Zarządu Miasta nr 193/97 z dnia 2 czerwca 1997 r. i nr 319/97 z dnia 27 października 1997 r. oraz umowy użyczenia zawartej z Gminą wykonuje czynności wynikające z prawa własności Gminy, mieszczące się w zakresie zwykłego zarządu.

Rozpatrując wniosek Zarządu... tutejszy organ podatkowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- użytkownikami wieczystymi gruntów,

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

- wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agendą Własności Rolnej Skarbu Państwa. lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

- jest bez tytułu prawnego.

Zarząd... jest zakładem budżetowym powołanym między innymi do prowadzenia zarządu nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy oraz spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych, a także reprezentowania Gminy, jako właściciela lokali i współwłaściciela budynków, we wspólnotach mieszkaniowych. W celu realizacji powierzonych zadali Gmina zawarła z Zarządem... umowę użyczenia, zgodnie z którą Zarząd... wykonuje wobec nieruchomości będących przedmiotem użyczenia wszelkie czynności wynikające z prawa własności Gminy mieszczące się w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością, a w szczególności wykonuje prawa i obowiązki wynajmującego. Należy podkreślić, że z dniem 1 stycznia 2006 r., zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. poz. 2104), do przychodów własnych zakładów budżetowych nie zalicza się dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym tutejszy organ podatkowy stoi na stanowisku, że w przypadku zawarcia przez Zarząd..., jako reprezentanta Gminy, umowy najmu lokalu użytkowego lub lokalu garażowego podatnikiem podatku od nieruchomości jest najemca tego lokalu. Również jeżeli lokal będący własnością Gminy zostanie zajęty bez tytułu prawnego podatnikiem podatku od nieruchomości jest jego posiadacz.

Przedstawiona w niniejszym postanowieniu interpretacja może zostać zmieniona lub uchylona w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5.

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, uiszczając opłatę skarbową w wysokości 5 zł oraz 0,50 zł za każdy załącznik. Zażalenie przeciw postanowieniu powinno określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl