Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 sierpnia 2007 r.
Urząd Miasta w Katowicach
FN.II.3110 5-4/07
Czy nie złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości według wzoru określonego w uchwale rady gminy uznaje się za nie złożenie deklaracji?

POSTANOWIENIE

Prezydent Miasta Katowice działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późno zm./

postanawia

udzielić na wniosek Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 11 interpretacji i co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego uznając, iż:

-

wyrażenie "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" zawarte w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji według wzoru ustalonego przez radę gminy w drodze uchwały. Formularz ten winien uwzględniać dane wynikające z ust. 13 tegoż artykułu,

-

złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek zawierający większy zakres niż określony przez Radę Miasta bez użycia przyjętego przez Radę wzoru formularza nie wyczerpuje dyspozycji art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

-

przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez Radę Gminy. Konsekwencje te wynikają z art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej oraz art. 56 § 4 Kodeksu karnego skarbowego.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 12 czerwca 2007 r. Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 11 zwróciła się z prośbą o udzielenie, w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, a w szczególności o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

-

czy wyrażenie "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oznacza formularz deklaracji zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy przesyłanym później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art. 6 ust. 13 ustawy,

-

czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierający większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy wypełnia dyspozycje przepisu art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

-

czy przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zawierające wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku, w tym dane opisowe dotyczące nieruchomości, a które zostały sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez Radę Gminy.

Wnioskodawca wyczerpująco przedstawił stan faktyczny oraz wskazał własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż "treść przepisu art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych", w szczególności dalsza jego część" w formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości powinien służyć do prawidłowego wymiaru i poboru podatku od nieruchomości." W związku z powyższym w opinii Wnioskodawcy "każdy formularz deklaracji na podatek od nieruchomości pozwalający na prawidłowy wymiar i pobór podatku od nieruchomości, zawierający jednocześnie zakres danych określonych przez Radę Gminy na dany rok jest formularzem, o którym mowa w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych". Ponadto Spółka stoi na stanowisku, iż: "przyjęcie tezy, że każdy formularz deklaracji na podatek od nieruchomości pozwalający na prawidłowy wymiar i pobór podatku od nieruchomości jest formularzem, o którym mowa w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych skutkuje, że podatnikowi składającemu taką deklarację nie grożą żadne konsekwencje /sankcje/ wynikające z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych skarbowych." W opinii Wnioskodawcy "brak powyższych konsekwencji dotyczy również przypadków złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierających większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy. " Potwierdzenie braku konsekwencji Spółka wywodzi z art. 274 § 1 i § 2 lub art. 274a § 2 Ordynacji podatkowej. Po rozpatrzeniu wniosku, ustalono co następuje.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późno zm./ osoby prawne (...) obowiązane są składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Ustalenie wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości następuje na podstawie ust. 13 ww. artykułu, zgodnie z którym rada gminy określa w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 6 i w ust. 9 pkt 1; w formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. Zawarte w art. 6 ust. 9 pkt 1 określenie "obowiązane są" oznacza obowiązek bezwzględnego zastosowania się przez podatnika zarówno do wyznaczonego terminu składania deklaracji jak również złożenia deklaracji według ustalonego wzoru. Ponadto złożenie właściwemu organowi podatkowemu deklaracji na podatek od nieruchomości według ustalonego wzoru wiąże się ściśle z realizacją ciążącego na podatniku obowiązku podatkowego, co oznacza, iż nie zastosowanie się do wzoru określonego w uchwale rady gminy spowoduje nie dopełnienie obowiązku podatkowego. W art. 6 ust 13 ustawy określa się natomiast sposób w jaki następuje ustalenie wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości ~. w drodze uchwały rady gminy oraz zakres informacji jakie wzór ten winien zawierać. W tym miejscu dodać należy, iż podejmowanie uchwał w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości należy do wyłącznej kompetencji rady gminy, co wynika z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./. Uchwała w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości stanowi akt prawa miejscowego i ma charakter powszechny skierowany do nieokreślonego kręgu osób tj. podatników podatku od nieruchomości.

Podmioty, które są w posiadaniu nieruchomości położonych na terenie miasta Katowice są obowiązane do składania deklaracji na podatek od nieruchomości według wzoru określonego przez Radę Miasta Katowice. W 2007 r. na terenie miasta Katowice obowiązują wzory określone w Uchwale Nr LXVIT/1617/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Katowice. W związku z powyższym w opinii tutejszego Organu nie prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego każdy formularz deklaracji na podatek od nieruchomości pozwalający na prawidłowy wymiar i pobór podatku od nieruchomości, zawierający jednocześnie zakres danych określonych przez radę gminy na dany rok jest formularzem, o którym mowa w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnik jest bowiem zobowiązany do stosowania wzoru formularza deklaracji na podatek ustalonego uchwałą rady gminy.

W konsekwencji udzielonych w niniejszej interpretacji wyjaśnień uznać należy, iż skoro obowiązkiem podatnika jest złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości według ustalonego wzoru, wynikającego z podjętej przez radę gminy uchwały, to załączenie do niego informacji o nieruchomościach przekraczających wymagany wzorem zakres, stanowi dobrowolne działanie podatnika i nie ma żadnego związku z wypełnieniem "dyspozycji przepisu art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych", na które powołuje się Wnioskodawca. Dyspozycje ww. artykułu są natomiast spełnione wyłącznie w przypadku zastosowania się przez podatnika do warunków z niego wynikających.

Odnosząc się do kwestii ostatniego zapytania Wnioskodawcy, informuję, iż nie złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości według wzoru określonego w uchwale rady gminy (n.) uznaje się za nie złożenie deklaracji. W tym przypadku nie ma znaczenia fakt, iż informacja dotycząca posiadanych nieruchomości została złożona przez podatnika w innej niż to wynika z przepisów formie. Nie złożenie deklaracji w terminie stanowi natomiast czyn zabroniony określony w art. 56 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks kamy skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 z późno zm.), zgodnie z którym karze grzywny za wykroczenia skarbowe podlega podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia. W przedmiotowym przypadku bez znaczenia jest przepis art. 274 § 1 i § 2 oraz art. 274a § 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi o czynnościach jakie organ może przeprowadzić w celu wyjaśnienia przyczyn nie złożenia deklaracji.

Biorąc pod uwagę powyższe tutejszy Organ uznaje tezy Wnioskodawcy za niezasadne i postanawia jak w sentencji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl