Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 stycznia 2005 r.
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
Fn.3110-9/9/2005
Kanalizacja teletechniczna wraz z przewodami światłowodowymi jako budowla podlegająca opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

POSTANOWIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle n. Not. działając na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w sprawie pisma z dnia 30 grudnia 2004 r. dot. udzielenia pisemnej informacji dot. stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości uregulowanego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami)

WYJAŚNIAM

a.

przewody światłowodowe mieszczą się w zawartej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych definicji obiektu budowlanego podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

b.

opodatkowaniu podatkiem podlega kanalizacja teletechniczna wraz z przewodami światłowodowymi.

c.

podstawą do opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest wartość kanalizacji teletechnicznej wraz z przewodami światłowodowymi.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z art. 2 ust. 1 przywołuje w ramach opodatkowania podatkiem od nieruchomości pojęcie " obiekt budowlany ". Zgodnie z art. 3 obiektem budowlanym w rozumieniu przepisów prawa budowlanego - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 jest:

*

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

*

budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami

*

obiekty małej architektury

Jak wynika z dalszej treści powołanego artykułu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podlegają dwa pierwsze elementy wynikające z definicji obiektu budowlanego według prawa budowlanego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na jednoznaczne podkreślenie powiązania budynku i budowli z infrastrukturą towarzyszącą (urządzenia, instalacje itp) jako całość techniczno - użytkową umożliwiającą eksploatację zgodną z pierwotnymi założeniami.

Jako potwierdzenie tej tezy należy przytoczyć art. 1a ust 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdzie oprócz pojęcia obiektu budowlanego (zdefiniowanego na zasadzie negacji w prawie budowlanym art. 3 pkt 3) podaje się, że opodatkowaniu podlegają wszelkie urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

O ile w świetle tych zapisów można podjąć polemikę czy przewody same w sobie stanowią budowlę w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i prawo budowlane, to na pewno jest niemożliwa do przyjęcia teza, iż sama kanalizacja teletechniczna (bez światłowodów) stanowi całość zapeniającą użytkowanie jej zgodnie z przeznaczeniem (przesyłu informacji)

Natomiast przyjmując zapisy ustawy - Prawo budowlane art. 3 (oraz przepisy towarzyszące np. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych) należy jednoznacznie zakwalifikować sieć telekomunikacyjną kabla światłowodowego jako budowlę, a co najwyżej potraktować kanał telekomunikacyjny jako infrastrukturę towarzyszącą stanowiącą całość umożliwiającą prawidłową eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem.

Potwierdzeniem tak postawionej tezy jest na przykład postępowanie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci telekomunikacyjnej.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych PKOB (Dz. U. 99.112.1316) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC).

Zgodnie z PKOB, przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych będące wynikiem prac budowlanych.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej są to wszystkie obiekty budowlane nie sklasyfikowane jako budynki tj.: drogi, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.

Podział obiektów inżynierii lądowej i wodnej oparty na PKOB znalazł swój wyraz w poszczególnych pozycjach Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. 99.112.1317)

Zgodnie z KŚT przy budowlach liniowych np.: rurociągi, drogi, linie energetyczne i telekomunikacyjne obiektami są poszczególne ich odcinki, odpowiadające bądź istniejącemu podziałowi administracyjnemu lub eksploatacyjnemu, bądź charakteryzujące się odmienną konstrukcją ewentualnie innymi cechami technicznymi.

W związku z powyższym Państwa tezy uważamy za niezasadne.

Pouczenie:

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Oddział w Bydgoszczy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma za pośrednictwem tut. Urzędu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl