FN.3110-174/2005 - Zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości placówek oświatowych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 lipca 2005 r. Urząd Miejski w Policach FN.3110-174/2005 Zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości placówek oświatowych

Pytanie podatnika

Szkoła wydzierżawia na 10 godzin w tygodniu salę gimnastyczną, która znajduje się w jednym z obiektów szkolnych będących w jej zarządzie trwałym, podmiotowi prywatnemu w celu świadczenia przez ten podmiot usług, polegających na prowadzeniu w niektóre dni tygodnia o oznaczonych godzinach zajęć sportowych (aerobiku). Ta sama sala gimnastyczna służy jednakże głównie i w istotnie przeważającej części godzin do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego dla uczniów szkoły.

Czy do zwolnienia wskazanego w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wystarczy zatem, aby w danym obiekcie prowadzona była działalność oświatowa?

Burmistrz Gminy Police działając na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 maja 2005 r. w indywidualnej sprawie o interpretację co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, postanawia uznać, że w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego w punkcie 1b we wniosku, stanowisko Wnioskodawcy, dotyczące zastosowania przepisu podatkowego jest właściwe w obowiązującym stanie prawnym w roku 2005.

Szkoła wydzierżawia na 10 godzin w tygodniu salę gimnastyczną, która znajduje się w jednym z obiektów szkolnych będących w jej zarządzie trwałym, podmiotowi prywatnemu w celu świadczenia przez ten podmiot usług, polegających na prowadzeniu w niektóre dni tygodnia o oznaczonych godzinach zajęć sportowych (aerobiku). Ta sama sala gimnastyczna służy jednakże głównie i w istotnie przeważającej części godzin do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego dla uczniów szkoły.

Według oceny wnioskodawcy, do zwolnienia wskazanego w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wystarcza, aby w danym obiekcie prowadzona była działalność oświatowa.

Ustawodawca, nie nakładając na podatnika obowiązku ułamkowego wydzielenia powierzchni budynków zajętej na działalność gospodarczą, w sposób świadomy objął zwolnieniem z podatku od nieruchomości cały budynek. Za przyjęciem takiej interpretacji przemawia również fakt, iż w wielu przypadkach - w szczególności w przypadkach wskazanych w punkcie 1b, 1c oraz 1d - nie ma fizycznej możliwości wydzielenia tych powierzchni.

I tak: sala gimnastyczna w godzinach lekcyjnych przeznaczona jest do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, natomiast po zakończeniu zajęć szkolnych w niektóre dni udostępniona jest podmiotowi prywatnemu celem prowadzenia zajęć aerobiku. W takim przypadku nie byłoby możliwe ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, skoro na tej samej powierzchni jest prowadzona działalność oświatowa i gospodarcza.

Podobnie kształtuje się przykład 1c - prowadzenie stołówki przez podmiot prywatny oraz korzystanie przez szkołę z tych samych pomieszczeń na działalność dydaktyczną i edukacyjną (tj. oświatową).

W końcu przykład 1 d (wydzierżawienie części obiektu fundacji prowadzącej szkołę) wydaje się przedstawiać idealną tożsamość działalności gospodarczej i oświatowej (prowadzenie odpłatnej edukacji przez fundację), bez możliwości jej rozdzielenia w ogóle.

Powyższa analiza pozwala stwierdzić, iż zwolnieniem określonym w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie są objęte jedynie te budynki szkoły, które są wyłącznie i w całości przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

Reasumując, według oceny wnioskodawcy, w obowiązującym od 2003 r. stanie prawnym szkoła jest zwolniona na zasadzie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z podatku od nieruchomości, a zwolnienie to obejmuje w szczególności wskazane w części 1 niniejszego wniosku obiekty znajdujące się w zarządzie trwałym szkoły. Zwolnieniu temu nie stoi na przeszkodzie fakt, iż w obiektach tych prowadzona jest obok działalności oświatowej działalność gospodarcza (aerobik, stołówka, odpłatna działalność oświatowa).

W stanie faktycznym przedstawionym w punkcie 1b wniosku ma zastosowanie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), który stanowi: "Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki lub ich części" oraz art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, który stanowi: "Od podatku od nieruchomości zwalnia się również: szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarząd, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa".

Sala gimnastyczna jest w przeważającej większości czasu wykorzystywana na potrzeby szkoły, z tego czasu tylko na 10 godzin tygodniowo wynajmowana podmiotowi prywatnemu.

Godzinowe wynajęcie nie można więc uznać za prowadzenie działalności gospodarczej w pełni tego słowa znaczeniu, bowiem w większości czasu sala jest do dyspozycji szkoły na potrzeby związane ze statutową działalnością szkoły.

W tym stanie faktycznym cały budynek sali gimnastycznej podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl