Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 lutego 2010 r.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Finansowanie instytucji kultury przez jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie finansowania instytucji kultury przez jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w spawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) pomoc jest przyznawana instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego. Refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 75%.

Instytucja kultury ubiegająca się o pomoc finansową z EFRROW musi mieć zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia odpowiednie środki finansowe.

W przypadku, gdy przychody instytucji nie wystarczają na pokrycie tych kosztów, jednostka samorządu terytorialnego, jako organizator instytucji, może przyznać na ten cel dotację, w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

Biorąc jednakże pod uwagę charakter dotacji jako bezzwrotnego przysporzenia dokonywanego z budżetu podmiotu publicznego, podlegającego szczególnym zasadom rozliczania wynikającym z przepisów art. 250-253 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych-w przypadku udzielenia dotacji nie byłoby podstaw do żądania od instytucji kultury, z chwilą refundacji kosztów - zwrotu dotacji.

W tej sytuacji, aby uniknąć uzasadnionego zarzutu podwójnego finansowania instytucji kultury, formę dotacji można przyjąć wyłącznie w odniesieniu do wysokości wkładu własnego beneficjenta.

W części refundowanej (75%) finansowanie zadania może mieć formę pożyczki udzielonej z budżetu jst, ewentualnie ze środków uzyskanych z kredytu, poręczonego w razie potrzeby przez gminę. Możliwość udzielania pożyczek potwierdzają zapisy art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym środki publiczne przeznaczane są m.in. na udzielone pożyczki i kredyty. Mogą one być udzielane w przypadku, gdy realizowane zadania mieszczą się w zadaniach własnych gminy wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym {katalog ten obejmuje sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury).

Udzielenie instytucji kultury pożyczki możliwe jest w przypadku, gdy jst posiada środki, które może na ten cel przeznaczyć (z nadwyżki, wolnych środków). W przypadku braku środków jst nie może zaciągać pożyczki tym celu, aby następnie udzielić jej instytucji kultury, (art. 89 ustawy o finansach publicznych wskazuje na co pożyczka może zostać zaciągnięta).

Opublikowano: www.bydgoszcz.rio.gov.pl