Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 maja 2004 r.
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości części budynku Starostwa Powiatowego.
Urząd Miasta w Olsztynie
FII.0550/1/04

Pytanie podatnika - w sprawie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości części budynku Starostwa Powiatowego, zajętych na podstawie umów użyczenia przez jednostki organizacyjne powiatu.

W odpowiedzi na pismo nr GN.I.2015/7/2004 w sprawie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości części budynku Starostwa Powiatowego, zajętych na podstawie umów użyczenia przez jednostki organizacyjne powiatu (Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatową Służbę Drogową, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej) uprzejmie wyjaśniam:

Art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U z 2002 r., Nr 9 poz. 84 ze zm.) stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich.

Z przytoczonego przepisu wynika, że wszystkie nieruchomości lub ich części są wyłączone z opodatkowania pod warunkiem ich wykorzystywania na potrzeby organów gminy, powiatu i województwa.

Organami powiatu, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 ze zm.), są rada powiatu i zarząd powiatu.

Natomiast Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, powołane przez uprawniony organ powiatu jako odrębne jednostki organizacyjne spełniające określone zadania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, organami powiatu jak wykazano powyżej nie są.

Reasumując: sformułowanie przytoczonego na wstępie przepisu nie daje podstaw do wykładni rozszerzającej i przyjęcia, że również nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych, realizujących zadania powiatu lecz funkcjonujące poza strukturą Starostwa nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl