FB.OR.0550-01/06 - Pobór opłaty skarbowej od pozwolenia na pobór wód podziemnych oraz od pozwolenia na wprowadzenie ścieków do rowu melioracyjnego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 stycznia 2006 r. Urząd Miejski w Łobzie FB.OR.0550-01/06 Pobór opłaty skarbowej od pozwolenia na pobór wód podziemnych oraz od pozwolenia na wprowadzenie ścieków do rowu melioracyjnego.

Pytanie podatnika

Czy od pozwolenia na pobór wód poziemnych oraz od pozwolenia na wprowadzenie ścieków do rowu melioracyjnego pobiera się jedną opłatę skarbową, czy też dwie opłaty skarbowe, tj. od każdego pozwolenia osobno.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Burmistrz Łobza, udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie płatnika:

Stanowisko Starosty Powiatowego w Ł zawarte w piśmie z dnia 11 października 2006 r. należy uznać za prawidłowe.

Płatnik winien pobrać opłatę skarbową od pozwolenia na pobór wód podziemnych oraz opłatę skarbową od pozwolenia na wprowadzenie ścieków do rowu melioracyjnego - wydanych odpowiednio w trybie art. 37 pkt 1 i 2, art. 122, art. 127 ust. 1 i 2, art. 128 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) - każdą w wysokości określonej w części IV ust. 23, kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2003 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).

Pismem z dnia 27 września 2006 r., uzupełnionym następnie pismem z dnia 11 października 2006 r., Starosta Ł zwrócił się do Burmistrza Łobza o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie płatnika. Interpretacja dotyczy rozstrzygnięcia, czy od pozwolenia na pobór wód poziemnych oraz od pozwolenia na wprowadzenie ścieków do rowu melioracyjnego pobiera się jedną opłatę skarbową, czy też dwie opłaty skarbowe, tj. od każdego pozwolenia osobno.

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że na wniosek zainteresowanej spółki z o.o. Wodociągi Zachodniopomorskie z siedzibą w G z dnia 12 maja 2006 r. Starosta Ł wydał w dniu 26 lipca 2006 r. decyzję przyznającą wnioskodawcy dwa pozwolenia wodnoprawne, tj. pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych do dnia 30 lipca 2026 r. oraz pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków do rowu melioracyjnego do dnia 30 lipca 2016 r. Ponieważ od pozwoleń wodnoprawnych pobierana jest opłata skarbowa Starosta naliczył dwie opłaty skarbowe, albowiem uznał, iż opłatę skarbową pobiera się od pozwolenia a nie od decyzji.

Burmistrz Łobza stwierdza, że stanowisko przedstawione przez wnoszącego zapytanie jest prawidłowe.

Od każdego pozwolenia wodnoprawnego należy pobrać opłatę skarbową w wysokości wskazanej w części IV ust. 23, kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2003 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).

Pozwolenia na pobór wody oraz pozwolenie na odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, poczynając od dnia 30 lipca 2005 r., traktować należy jako odrębne pozwolenia wodnoprawne. Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 3 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087), skreślającej art. 129 ustawy Prawo wodne, organ utracił prawo do wydania jednego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na pobór wód i na odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi. W przedmiotowej sprawie Starosta Łobeski wydał co prawda jedną decyzję, nie mniej postanowienia tej decyzji wyraźnie wskazują, iż wnioskodawcy udzielono dwóch pozwoleń wodnoprawnych, tj. pozwolenia na pobór wód podziemnych oraz pozwolenia na odprowadzenie ścieków do rowu melioracyjnego. Zgodnie ze znowelizowanym z dniem 30 lipca 2005 r. przepisem art. 127 ustawy Prawo wodne, organ określił również różne okresy trwania ww. pozwoleń.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Łobza w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl