FB/005A-85/AS/05 - Obowiązek obliczania i poboru przez szkoły zaliczek na podatek dochodowy.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 marca 2005 r. Izba Skarbowa w Warszawie FB/005A-85/AS/05 Obowiązek obliczania i poboru przez szkoły zaliczek na podatek dochodowy.

W nawiązaniu do wystąpienia z dnia 1 grudnia 2004 r. oraz informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 31 stycznia 2005 Nr 1472/RPŁ/423-143/MM/05, udzielonej przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, iż stosowanie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Z treści powołanego przepisu wynika, że przesłanką zastosowania kosztów w wysokości 50% uzyskanego przychodu jest stwierdzenie korzystania przez podatnika (twórcę) z wymienionych praw w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).Stosownie do art. 1 ust. 1 ww. ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utworu). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są między innymi utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 5 kwietnia 2000 r. sygn. akt III RN 133/01 przedmiotem prawa autorskiego może być tylko utwór - namacalny materialnie substrat, noszący jednocześnie cechy oryginalności i osobistej twórczości.

Pytanie dotyczy możliwości uwzględnienia 50 % kosztów uzyskania wynikających z art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do części wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należnego mu za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 16 listopada 2004 r. wynika, iż wynagrodzenie nauczyciela akademickiego składa się z dwóch części:

1.

Płacy zasadniczej stanowiącej 25 % wynagrodzenia zasadniczego od której naliczane są koszty uzyskania na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2.

Honorarium za prace twórcze stanowiącego 75 % wynagrodzenia zasadniczego, od którego są naliczane 50 % koszty uzyskania na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 108 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1990 r. Nr 65 poz. 385 z późn. zm.) - nauczycielowi akademickiemu w okresie urlopu wypoczynkowego przysługuje wynagrodzenie takie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej mimo, iż wysokość wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym nie różni się od wynagrodzenia za okres wykonywania pracy, to nie można stwierdzić, iż w czasie urlopu wypoczynkowego nauczyciel akademicki wykonuje pracę, wypełnia obowiązki twórczego działania o indywidualnym charakterze, którego efektem jest powstanie utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych.

W związku z powyższym wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego objęte jest kosztami uzyskania wynikającymi z art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl