F II 3110-2/34/2007 - Czy wyrażenie „sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru”, użyte w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłanym później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości?

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 25 września 2007 r. Urząd Miejski w Namysłowie F II 3110-2/34/2007 Czy wyrażenie „sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru”, użyte w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłanym później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1-4, art. 14b § 1, 2 i 7 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 9 pkt 1 i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm./ w związku z wnioskiem Podatnika z dnia 21 czerwca 2007 r., który wpłynął do tut. organu w dniu 2 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z wyszczególnieniem treści spraw dotyczących cyt.:

1.

Czy wyrażenie "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłanym później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art. 6 ust. 13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

2.

Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy, obejmujący przykładowo numery ksiąg wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adresy położenia nieruchomości, KRS, REGON, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku wypełnia dyspozycję przepisu art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

3.

Czy przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zawierające wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku, w tym dane opisowe dotyczące nieruchomości, a które zostały sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez Radę Gminy."

Organ podatkowy - postanawia -

udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie wątpliwości związanych z postawieniem trzech zapytań przez Podatnika w przedmiocie formularzy w sprawie podatku od nieruchomości oraz konsekwencji za ich złożenie na niewłaściwym druku.

UZASADNIENIE

Z wniosku Podatnika wynikał następujący stan faktyczny:

Spółka jako podatnik podatku od nieruchomości z tytułu posiadania nieruchomości (budynków, budowli i gruntów) obowiązana jest - stosownie do przepisu art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - składać organom podatkowym właściwym ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Wobec powyższego Spółka posiada wątpliwości, czy wyrażenie użyte w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych cyt. "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

Zdaniem Spółki treść przepisu art. 6 ust. 13, dotycząca wzorów formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, przesądza o tym, że formularz deklaracji na podatek od nieruchomości powinien służyć do prawidłowego wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, Spółka uważa, że cyt. "każdy formularz deklaracji na podatek od nieruchomości pozwalający na prawidłowy wymiar i pobór podatku od nieruchomości zawierający jednocześnie zakres danych określonych przez Radę Gminy na dany rok jest formularzem, o którym mowa w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ponadto wątpliwości Spółki istnieją również w przedmiocie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierających większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy, obejmujący między innymi numery ksiąg wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adresy położenia nieruchomości, KRS, Regon, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku.

Z wniosku wynikało, że Spółka w związku z dużą ilością składanych formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, zainteresowana jest procesem ujednolicenia tych formularzy w taki sposób, że w formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, a ujednolicenie polegałoby na ich przygotowaniu przez Spółkę w zakresie określonym przez gminy, wobec których spółka jest podatnikiem.

Wątpliwości Spółki dotyczą również konsekwencji z powodu złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierających wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku sporządzonych na formularzach innych niż określone przez Radę Gminy.

Zdaniem Spółki każdy formularz deklaracji na podatek od nieruchomości pozwala na prawidłowy wymiar i pobór podatku od nieruchomości i skutkuje tym, że podatnikowi składającemu taką deklarację nie grożą żadne konsekwencje wynikające z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych skarbowych. Spółka jednocześnie stwierdza, że brak konsekwencji dotyczy również złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierających szerszy zakres danych niż określone przez radę Gminy.

Według Spółki brak sankcji za złożenie formularzy został potwierdzony w art. 274 § 1 i 2 oraz art. 274a § 2 Ordynacji podatkowej, które nie przewidują żadnych konsekwencji w przypadku złożenia deklaracji wypełnionej niezgodnie z ustalonymi wymaganiami lub w razie wątpliwości co do jej poprawności.

Z wniosku Spółki wynikało również, że w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Po rozpatrzeniu wniosku organ podatkowy zważył co następuje:

Kwestie związane z przedmiotem udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie problemów przedstawionych przez Spółkę w złożonym wniosku regulują następujące akty prawne:

1.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.),

2.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 107, poz. 1138),

3.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.).

Z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) wynika, co następuje:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1/

składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2/

odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;

3/

wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Artykuł 6 ust. 13 tej ustawy stanowi, że rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 6 i w ust. 9; w formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

Przepisy te regulują zasady wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz nakładają na podatników istotne obowiązki o charakterze informacyjnym. Jest to wymóg składania deklaracji i informacji na określone podatki, w tym na podatek od nieruchomości, których wzory zostały w tym przedmiocie ustalone przez właściwą radę gminy i stanowią załącznik do uchwały rady gminy w tym zakresie. Uchwały te stanowią lokalne prawo miejscowe, do przestrzegania którego są obowiązane nie tylko organy jednostki samorządu terytorialnego ale wszyscy podatnicy określonego podatku, w tym konkretnym przypadku podatku od nieruchomości.

Po uchwaleniu stosownych deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości zarówno organ podatkowy jak i podatnicy właściwego podatku są generalnie związani z treścią uchwalonych formularzy. Jest to lokalne prawo miejscowe, które obliguje podmioty do zachowania zasad przewidzianych prawem w zakresie danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania.

Wyrażenie Podatnika zawarte w pytaniu "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oznacza wzór deklaracji czy informacji na podatek od nieruchomości zgodny z układem graficznym określonym przez radę gminy. Wyrażenie "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" jest tożsame z wyrażeniem użytym w art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych " w formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości".

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie określił formularza na jednolitym druku deklaracji czy informacji w zakresie poszczególnych podatków. Jeżeli byłoby inaczej, ustawodawca wskazałby wyraźnie na ten fakt w przepisach ustaw podatkowych. Ustawodawca jednak wyraźnie określił w ustawach podatkowych regulujących podatki samorządowe, że rada gminy określa wzory stosownych dokumentów, w których podatnicy złożą oświadczenie dotyczące podmiotów i przedmiotów opodatkowania. Wzory tych formularzy nie mogą być zatem ustalane przez dowolne podmioty. Jak z powyższego wynika nie można tego zrobić we własnym zakresie, jak sugeruje Strona we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji, nie może tego również dokonać referat czy wydział zajmujący się wymiarem podatków w danej gminie. Jedynym kompetentnym organem w kwestii określenia wzorów formularzy jest rada gminy, jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Druki te określa rada gminy w drodze uchwały i wtedy mają one moc obowiązującą na terenie danej gminy. Potwierdzeniem tego faktu jest zapis w ustawie o samorządzie gminnym, gdzie w art. 41 ust. 1 ustawy stwierdza się, że przepisy gminne ustanawia rada gminy w formie uchwały. Przy założeniu, że inny podmiot miałby być uprawniony do ustalania wzorów informacji i deklaracji, podatnik miałby możliwość częstego i łatwego uchylania się od składania informacji i deklaracji na takich wzorach, twierdząc, że jest on zobowiązany do przestrzegania jedynie przepisów prawa miejscowego, którymi są na terenie gminy uchwały rady gminy.

W tym stanie rzeczy tylko formularz deklaracji i informacji zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędny do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości zgodny z układem graficznym określonym przez miejscową radę gminy jest formularzem właściwym do składania w tym przedmiocie stosownych informacji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

Podkreślić również należy, że na podatnikach ciąży obowiązek prawidłowego wypełnienia i złożenia zgodnie z prawem deklaracji podatkowych do właściwych organów podatkowych, organ podatkowy natomiast nie jest zobligowany do wysyłania podatnikom deklaracji czy informacji podatkowych.

Organ podatkowy umieszcza wzory informacji i deklaracji podatkowych oraz uchwały rady gminy w sprawach stawek podatkowych na stronie internetowej Urzędu. Łatwy dostęp do deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz uchwał w sprawie stawek podatkowych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie jest wystarczającą przesłanką dla podatników do obowiązkowego i terminowego złożenia deklaracji podatkowych.

Strona porusza również kwestię udzielenia pisemnej interpretacji w sprawie złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierających większy zakres danych niż określony przez radę gminy. Tu przykładowo Strona wskazuje na dane dotyczące Nr ksiąg wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adresy położenia nieruchomości, KRS, Regon, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku od nieruchomości.

Ponadto Podatnik zwraca się o interpretację w zakresie złożenia informacji obejmujących szerszy zasięg danych niż określony przez radę gminy, by mieć przekonanie, że podanie innych danych wypełnia dyspozycję przepisu art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Organ podatkowy rozstrzygając kwestię w tym przedmiocie zważył, co następuje:

Formularze, o których była mowa wyżej, zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości mają ścisły związek z rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107 poz. 1138).

Przedmiotowe rozporządzenie określa bowiem zasady prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym przez organy podatkowe, w tym określa zakres informacji objętych tą ewidencją.

Z § 3 tego rozporządzenia wynika, że ewidencja obejmuje dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego, w tym:

1/

dane dotyczące podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego, zwanych dalej "podatnikami";

2/

dane dotyczące gruntów, budynków lub ich części, a także budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym lub podatkiem leśnym, zwanych dalej "przedmiotami opodatkowania".

Stosownie do § 4 pkt 1 ww. rozporządzenia w ewidencji wykazuje się dane dotyczące podatników, w tym:

1)

w odniesieniu do osób fizycznych:

a)

nazwisko,

b)

pierwsze imię,

c)

drugie imię,

d)

adres zamieszkania,

e)

numer identyfikacji podatkowej (NIP),

f)

numer ewidencyjny PESEL,

g)

numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

2)

w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej:

a)

nazwę pełną lub skróconą (firma),

b)

adres siedziby,

c)

numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d)

numer identyfikacyjny REGON.

Stosownie do § 4 pkt 3 rozporządzenia w ewidencji wykazuje się także, czy podatnik jest właścicielem, posiadaczem samoistnym, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem zależnym przedmiotów opodatkowania.

Stosownie do § 5 pkt 1 ww. rozporządzenia w ewidencji należy wykazać dane dotyczące przedmiotów opodatkowania, w tym:

1)

w odniesieniu do gruntów:

a)

powierzchnię, określoną z dokładnością do 1 m sup2;,

b)

identyfikatory działek ewidencyjnych,

c)

numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów;

2)

w odniesieniu do budynków lub ich części:

a)

powierzchnię użytkową, określoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

b)

identyfikatory budynków,

c)

numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów, jeżeli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności;

3)

w odniesieniu do budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość stanowiąca podstawę opodatkowania budowli, określoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z pkt 4 § 5 rozporządzenia dane, o których mowa w ust. 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3 wykazuje się w ewidencji odrębnie dla każdej nieruchomości. Dla każdej nieruchomości wykazuje się również informacje o położeniu nieruchomości, w tym adres nieruchomości.

Reasumując powyższe stwierdzić należy, że zakres danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości określony w informacjach i deklaracjach w sprawie podatku od nieruchomości musi być zgodny z przepisami ww. rozporządzenia.

Z powyższego wynika, że złożenie informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości musi być zawsze dokonywane na stosownych do tego formularzach obowiązujących na terenie danej gminy, określonych w uchwale rady gminy.

Strona wnosi również o udzielenie interpretacji w przedmiocie konsekwencji przewidzianych za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości na formularzach w innym układzie graficznym niż określony przez radę gminy.

W tym przedmiocie organ podatkowy zważył, co następuje:

W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek bez osobowości prawnej obowiązek podatkowy w zakresie podatków powstaje z mocy prawa a podatkiem do zapłaty jest podatek wykazany w prawidłowo wypełnionej deklaracji.

Podejmując działania zmierzające do egzekwowania od podatników ciążących na nich obowiązków związanych ze składaniem deklaracji i informacji podatkowych należy mieć świadomość, jakie znaczenie dla organu podatkowego i wymiaru podatku, w tym dla powstania zobowiązania podatkowego mają powyższe dokumenty. Deklaracje są oświadczeniami wiedzy podatnika składanymi w związku z istnieniem obowiązku podatkowego, a podatek wykazany w deklaracji stanowi podatek do zapłaty. Organ podatkowy jest generalnie związany z treścią deklaracji, a deklaracje składane przez osoby prawne muszą odbywać się zgodnie z przepisami tj. na formularzach deklaracji według wzoru ustalonego w danej gminie.

Tu organ podatkowy powinien działać stanowczo i w przypadku stwierdzenia, iż podatnik nie wypełnił należycie obowiązków nałożonych przez prawo i nie złożył informacji czy deklaracji na właściwych formularzach, organ powinien w tym zakresie podatników dyscyplinować.

W konsekwencji wyjaśnień udzielonych w przedmiotowej interpretacji należy uznać, że obowiązkiem podatnika jest złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości według ustalonego wzoru, wynikającego z podjętej w tej sprawie uchwały rady gminy.

Złożenie deklaracji na niewłaściwym druku (niezgodnym z uchwałą rady gminy) jest tożsame z niezłożeniem w ogóle deklaracji na podatek od nieruchomości. W tym przypadku nie ma znaczenia fakt, że deklaracja dotycząca posiadanych nieruchomości została złożona przez podatnika, lecz w innej formie niż to wynika z przepisów.

W tym stanie rzeczy należy przyjąć, że deklaracja przez podatnika nie została złożona, co w świetle przepisów art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111 poz. 765 z późn. zm.) stanowi wykroczenie skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym.

Stosownie bowiem do art. 54 § 1 - Kodeksu Karnego Skarbowego Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Bez znaczenia jest przepis art. 274 § 1 i 2 oraz art. 274a § 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi o czynnościach, jakie organ może przeprowadzić w celu wyjaśnienia przyczyn niezłożeni deklaracji.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji rozstrzygnięcia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ................ za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl