F(1)05 - Opodatkowanie gruntów związanych z działalnością gospodarczą

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 września 2005 r. Urząd Miejski w Barczewie F(1)05 Opodatkowanie gruntów związanych z działalnością gospodarczą

Pytanie podatnika

Czy tylko powierzchnię gruntów 126 000 m3 należy wykazać w deklaracji na podatek od nieruchomości jako przewidzianą w planie ruchu zakładu górniczego na działalność eksploatacyjną i w konsekwencji zastosować do niej najwyższe stawki podatkowe przewidziane w uchwale rady gminy.

Odpowiedź

Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Barczewa stwierdza iż stanowisko "E." Sp. z o.o. w O. zawarte we wniosku z dnia 22 maja 2005 r. jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 22 maja 2005 r. (data wpływu 25 maja 2005 r.) zwróciliście się Państwo z prośbą o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, pytanie podatnika: czy tylko powierzchnię gruntów 126 000 m3 należy wykazać w deklaracji na podatek od nieruchomości jako przewidzianą w planie ruchu zakładu górniczego na działalność eksploatacyjną i w konsekwencji zastosować do niej najwyższe stawki podatkowe przewidziane w uchwale rady gminy.

Wobec przedstawionych przez pytającego wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego dotyczących interpretacji przepisów stwierdza się co następuje:

Opodatkowaniem gruntów określonym rodzajem podatku (podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym, podatkiem leśnym) uzależniony jest od sposobu ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. Stosownie bowiem do art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.), podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Na podstawie art. 1 cytowanej ustawy o podatku rolnym, grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, podlegają bowiem opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Ponadto, zgodnie z art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 2009 poz. 1682, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Oznacza to, że grunty sklasyfikowane jako użytki rolne grunty zadrzewione i zakrzewione im użytkach rolnych lub lasy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (według stawek jak dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) wówczas jeżeli są faktycznie zaletę na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna. W przeciwnym wypadku podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym lub leśnym.

Bez znaczenia jest zatem fakt posiadania przez przedsiębiorcę koncesji na prowadzony rodzaj działalności i uzależnia od tego, czy grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym lub podatkiem leśnym.

W przypadku gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, o uznaniu gruntów za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje fakt ich posiadania przez przedsiębiorcę lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Wynika to z art. 1a ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b), chyba ze podmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Należy podkreślić, że powyższa definicja gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczy gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomością nie gruntów rolnych lub leśnych będących w posiadaniu przedsiębiorcy.

"Należy również zauważyć, iż w przypadku gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, posiadanie przez przedsiębiorcę koncesji na prowadzony rodzaj działalności również nie ma wpływu na zakwalifikowanie tych gruntów do kategorii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej".

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Stosownie do postanowień art. 222 Ordynacji podatkowej zażalenie na niniejsze postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu określić istotę i zakres żądania będącego podmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Na zażalenie winna być wniesiona opłata skarbowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl