Equal daje szanse na pracę - wsparcie z UE.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Equal daje szanse na pracę - wsparcie z UE.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL ma zachęcić przedsiębiorców do zatrudniania osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na jakich zasadach wsparcie będzie udzielane od września?

Zasady udzielania pomocy z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 9 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Wsparcie będzie udzielone przedsiębiorstwom w celu zatrudniania osób bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego ryzyka. Do grup, na zatrudnianie których możliwe jest uzyskanie wsparcia, zaliczane są osoby długotrwale bezrobotne i bierne zawodowo, o niskim poziomie wykształcenia i kwalifikacji, zamieszkujące obszary wiejskie i restrukturyzowane. Pomoc dotyczy również młodzieży - zwłaszcza wchodzącej w kolizję z prawem, osób niepełnosprawnych, osób tuż przed opuszczeniem oraz opuszczające zakłady karne, a także uchodźców, repatriantów i przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych.

Wielkość wsparcia wraz z inną pomocą na zatrudnienie otrzymywaną w okresie trzech lat od dnia jej przyznania nie może przekroczyć równowartości w złotych 15 mln euro brutto.

Środki na tworzenie miejsc pracy

Pomoc na tworzenie miejsca pracy może być udzielona pod warunkiem, że na takim stanowisku zostaną zatrudnione osoby doświadczające dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, które nigdy nie pracowały, straciły pracę lub są w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Warunkiem jest również uwzględnienie działań związanych z tworzeniem miejsc pracy we wniosku o dofinansowanie Działania 2 oraz w umowie o Partnerstwie na rzecz Rozwoju. Stworzenie nowego miejsca pracy nie może odbywać się kosztem likwidacji innego stanowiska i musi prowadzić do wzrostu liczby pracowników. Nowe stanowisko pracy musi być utrzymane przez co najmniej trzy lata, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw - dwa lata.

Ponadto pomoc na tworzenie miejsc pracy może być udzielana wtedy, gdy udział własny beneficjenta w finansowaniu wynosi przynajmniej 25 proc.

Maksymalna wysokość pomocy (stosunek wartości pomocy do kosztów kwalifikujących się) zależy od podregionu. Najniższa, bo 30%, jest dla Warszawy i Poznania, 40% dla Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta, najwyższa, 50% dla pozostałych podregionów. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw pomoc ta zwiększa się o 15 punktów procentowych, o ile całkowite wsparcie nie przekroczy 75%.

Przez koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem rozumie się faktycznie poniesione koszty płacy brutto oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne.

Wsparcie na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych

Możliwe jest uzyskanie pomocy, jeżeli rekrutacja nie będzie powodowała zwiększenia liczby pracowników. Dzieje się tak w przypadku, gdy nabór dotyczy stanowisk, które zostały zwolnione m.in. w następstwie rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika albo w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

Rozporządzenie mówi ponadto, że warunkiem uzyskania pomocy na rekrutację jest zawarcie z pracownikiem umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a beneficjent pomocy może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Wielkość pomocy na rekrutację, liczona jako stosunek wartości pomocy brutto do kosztów wynagrodzenia brutto pracownika wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne, ponoszonych przez okres jednego roku od dnia zakończenia rekrutacji, nie może przekroczyć 50% w odniesieniu do pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz 60% w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych.

Pomoc na rekrutację podlega sumowaniu z inną pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, która odnosi się do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, i nie może przekroczyć 100% kosztów zatrudnienia w okresie, w którym pracownik lub pracownicy są zatrudnieni.

Pokrycie podwyższonych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych

Jeśli beneficjent ponosi podwyższone koszty zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, może się starać o pomoc na pokrycie tych kosztów.

Przez podwyższone koszty zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych rozumie się obciążenia wynikające z niższej produktywności pracowników niepełnosprawnych, koszty zatrudnienia pracowników dotyczące czasu przeznaczonego wyłącznie na pomoc w pracy pracownikowi lub pracownikom niepełnosprawnym, a także koszty adaptacji pomieszczeń oraz adaptacji lub nabycia urządzeń przeznaczonych do użytku pracowników niepełnosprawnych. Obciążenia te podmiot ubiegający się o pomoc oraz beneficjent pomocy wylicza ogółem w odniesieniu do jednego lub więcej pracowników niepełnosprawnych.

Dodatkowo, jako podwyższone koszty zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, określane są koszty budowy, instalacji lub rozbudowy zakładu, obciążenia administracyjne i transportowe - o ile wynikają z zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez pracodawcę, u którego co najmniej połowa pracowników to osoby niepełnosprawne. W takich przypadkach obciążenia mogą być pokrywane z programu EQUAL, jeśli są zgodne z zasadami kwalifikowalności.

Łączna wartość pomocy nie może przekroczyć 100% rzeczywistych podwyższonych kosztów.

Rozporządzenie jest realizacją delegacji ustawowej zawartej w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Wsparcie, o którym mowa w rozporządzeniu, jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej w zakresie udzielania pomocy na rzecz zatrudnienia, określonej w rozporządzeniu nr 2204/2002 Komisji WE z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13/12/2002 r.).

Tryb udzielania wsparcia jest zgodny z zapisami programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2005 r.

Opublikowano: www.zus.gov.pl