Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 lipca 2009 r.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
DZF-IV-92262-423-JO/09
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a kontrasygnata skarbnika.

(...) zgodnie z dokumentami Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL zawarcie umowy o dofinansowanie projektu następuje poprzez złożenie podpisu przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd, natomiast kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej jest wymagana, jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych. Jednocześnie należy podkreślić, że środki Funduszu Pracy przekazywane przez dysponenta, tj. Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL nie są ujmowane w budżecie danego powiatu.

Mając powyższe na uwadze, w opinii Instytucji Zarządzającej PO KL zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL nie powoduje zobowiązania finansowego z punktu widzenia budżetu powiatu, wobec powyższego dla ważności umowy o dofinansowanie projektu kontrasygnata skarbnika nie jest wymagana.

Opublikowano: www.bydgoszcz.rio.gov.pl