Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 maja 2005 r.
Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku
DV/443-43/05
Dodatkowe usługi świadczone przez hotele i restauracje

Pytanie podatnika

Czy prawidłowo postępuje wystawiając jedną fakturę, w której wyszczególnia usługi noclegowe i gastronomiczne oraz poszczególne usługi dodatkowe według stawek właściwych dla tych usług, czy też oprócz faktur za usługi noclegowe i gastronomiczne należy wystawić dla tego samego klienta faktury "VAT marża" na usługi dodatkowe?

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.03.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 18.04.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania usług dodatkowych świadczonych przez hotel z restauracją

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Podatnik wystąpił do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w następującym stanie faktycznym:

Podatnik prowadzi hotel wraz z restauracją. Poza usługami noclegowymi i gastronomicznymi, na rzecz klientów hotelu podatnik kupuje i odsprzedaje usługi dodatkowe: masaże, wynajem rowerów, transport (wynajem autokaru z kierowcą), usługi pralnicze, dostawa kwiatów ciętych, oprawa muzyczna, zakup biletów lotniczych i kolejowych.

VAT naliczony od zakupów dotyczących usług dodatkowych podatnik odlicza od podatku należnego.

Wartość otrzymanych rachunków bądź wartość netto otrzymanych przez spółkę faktur za usługi dodatkowe jest podstawą do naliczenia własnej marży i następnie podatku według stawki właściwej dla rodzaju usługi.

Klient hotelu otrzymuje jedną fakturę VAT zawierającą oprócz usług gastronomicznych i noclegowych dodatkowe pozycje jak np. wynajem autokaru, usługi SPA itp.

Podatnik pyta, czy prawidłowo postępuje wystawiając jedną fakturę, w której wyszczególnia usługi noclegowe i gastronomiczne oraz poszczególne usługi dodatkowe według stawek właściwych dla tych usług, czy też oprócz faktur za usługi noclegowe i gastronomiczne należy wystawić dla tego samego klienta faktury "VAT marża" na usługi dodatkowe.

Podatnik uważa, że usługi dodatkowe należy wykazać w jednej fakturze, w której wyszczególnione zostaną usługi noclegowe i gastronomiczne oraz poszczególne usługi dodatkowe według stawek właściwych dla tych usług.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny należy stwierdzić, że:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Przez świadczenie usług należy rozumieć każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy).

Na podstawie art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 w/w ustawy o VAT - towary i usługi będące przedmiotem opodatkowania identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej - z wyjątkiem usług elektronicznych.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług w grupowaniu PKWiU 63.3 wymienia "usługi agencji turystycznych i pilotażu, gdzie indziej nie sklasyfikowane". Z objaśnień do PKWiU wynika, że grupowanie to obejmuje usługi w zakresie organizowania wycieczek, rozumianych jako imprezy turystyczne, pośrednictwa, doradztwa i planowania turystycznego oraz informacji turystycznej.

Podatnik we wniosku wskazuje, że głównym przedmiotem jego działalności jest prowadzenie hotelu i restauracji, które klasyfikowane są w PKWiU w dziale 55. Cena usługi hotelarskiej nie obejmuje usług dodatkowych, wykonywanych na indywidualne dodatkowe zamówienie gościa.

Spełnianie za dodatkową odpłatnością dodatkowych życzeń klienta hotelu i restauracji, które nie są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 63.3 powoduje, że nie mamy do czynienia z usługą turystyczną. A zatem przedmiotowe usługi nie będą opodatkowane na zasadzie marży, o której mowa w art. 119 ustawy o VAT i będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według stawek właściwych dla tych usług.

Należy wskazać, że obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi. W przypadku wystąpienia trudności w ustaleniu właściwego grupowania podatnik może zwrócić się o pomoc do uprawnionego organu statystycznego - Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl