DU/200000/451/15/2011 - Termin ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 stycznia 2011 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DU/200000/451/15/2011 Termin ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) w związku z art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 13 stycznia 2011 r. przez przedsiębiorcę (...) w sprawie terminu ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2011 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych w tym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. Za miesiąc lipiec i sierpień 2010 r. złożone zostały korekty dokumentów rozliczeniowych w wyniku których powstała niedopłata i w związku z tym składki zostały opłacone po obowiązującym terminie płatności. W okresie od 1 lipca 2010 r. do 20 sierpnia 2010 r. wnioskodawca pobierał zasiłek chorobowy.

W przedstawionym stanie faktycznym przedsiębiorca powziął wątpliwość z jakim dniem ustało dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 i 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w przypadku zapłaty składek po terminie w sytuacji kiedy za część miesiąca został wypłacony zasiłek chorobowy, ubezpieczenie chorobowe ustaje od następnego dnia następującego po dniu za który zasiłek przysługuje. Wobec powyższego ubezpieczenie chorobowe wnioskodawcy ustało z dniem 21 sierpnia 2010 r.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w zw. z art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, udzielenie interpretacji dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz przebiegu ubezpieczeń następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast Zakład nie wydaje decyzji w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 i 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie.

W przypadku, jeżeli za część miesiąca został pobrany zasiłek, ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następującego po dniu. za który zasiłek ten przysługuje.

Z opisanego przez przedsiębiorcę stanu faktycznego wynika, że ostatnim dniem za który wnioskodawca pobrał zasiłek chorobowy był 20 sierpnia 2010 r.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę przedstawiony przez przedsiębiorcę (...) stan faktyczny, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustało od dnia następującego po dniu, za który zasiłek ten przysługiwał, czyli od dnia 21 sierpnia 2010 r.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu.

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl