DR-1/JDa/119/93 - Udziały członkowskie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 sierpnia 1993 r. Ministerstwo Finansów DR-1/JDa/119/93 Udziały członkowskie.

W związku z pismem z dnia 2.08.1993 r. znak: NF/1/93 Ministerstwo Finansów informuje, że naliczone przez bank odsetki od zgromadzonych środków funduszu udziałowego, ulokowanego na odrębnym rachunku bankowym zaliczane są zgodnie z przepisami par. 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.01.1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz. U. Nr 10, poz. 35 z późn. zm.) do przychodów z tytułu operacji finansowych wpływających na wynik finansowy jednostki, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Opublikowano: S.Podat. 1996/2/22