DPR-II-079-123/TW/08

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 marca 2008 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DPR-II-079-123/TW/08

Art. 1515 § 3 kodeksu pracy przewiduje dwie formy rekompensaty za czas dyżuru niepełnionego w domu: czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie. Przepis ten, regulując kwestię rekompensaty za czas dyżuru czasem wolnym, nie odnosi się do wynagrodzenia za ten czas. Kwestia wynagrodzenia za czas wolny udzielony w zamian za dyżur pełniony poza domem nie jest zatem wprost uregulowana w przepisach kodeksu.

Należy jednak mieć na uwadze, że to pracodawca ustala rozkład dni i godzin do przepracowania w ramach wymiaru czasu pracy pracownika wynikającego z umowy o pracą.

Jeżeli zatem w wyniku udzielenia przez pracodawcę czasu wolnego za dyżur pracownik przepracuje mniejszą liczbę godzin, niż wynikałaby z wymiaru czasu pracy ustalonego na podstawie art. 130 k.p., to moim zdaniem fakt ten nie powinien spowodować obniżenia wynagrodzenia.

Pracownik był bowiem gotów do świadczenia pracy zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy, a wskutek decyzji pracodawcy nie wykonywał pracy.

Trzeba także podkreślić, że pracownik nie ma wpływu na wybór formy rekompensaty za czas dyżuru (wynagrodzenie lub czas wolny), który jest uzależniony od decyzji pracodawcy. Nie może odmówić pełnienia dyżuru, za czas którego nie otrzymuje wynagrodzenia, a w konsekwencji nie otrzymałby wynagrodzenia zgodnego z obowiązującym pracownika, wynikającym z umowy o pracą, wymiarem czasu pracy.

Byłoby paradoksem, gdyby przepisy mające na celu realizacją funkcji ochronnej przepisów o czasie pracy powodowały sytuację, w której pracownik otrzymujący czas wolny za dyżur (co powinno być zasadą) byłby w sytuacji mniej korzystnej niż pracownik, który za dyżur otrzymuje wynagrodzenie. Pracownik nie może ponosić negatywnych skutków związanych z realizacją uprawnień przyznawanych mu przez przepisy prawa pracy.

W związku z tym wyrażam pogląd, że udzielenie czasu wolnego za dyżur pełniony poza domem nie powinno spowodować wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za godziny niedopracowane do wymiaru dobowego, w dniu korzystania z tego czasu wolnego.

Opublikowano: Rzeczposp. DF 2008/69/3