DPP-I-074-92-MZ/08 - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska. Przeprowadzanie konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 października 2008 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DPP-I-074-92-MZ/08 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska. Przeprowadzanie konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pytania:

1.

Czy w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego można ogłosić konkurs i zaplanować wydatki na "Krzewienie wiedzy o hodowli pszczół i ich znaczeniu w życiu. Propagowanie ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody. Prowadzenie szkoleń w zakresie hodowli pszczół, pogłębianie wiedzy o roślinach miododajnych i leczenie pszczół zagrożonych wyginięciem"?

2.

Czy w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego można ogłosić konkurs i zaplanować wydatki na " Ochronę środowiska naturalnego na powierzonych akwenach, organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego, racjonalne użytkowanie wód, kształtowanie etyki wędkarskiej, przestrzeganie zasad ochrony i połowu ryb, zarybianie"?

3.

Czy w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości można ogłosić konkurs i zaplanować wydatki na "Wspieranie działalności Polskiego Związku Działkowców"?

Celem byłaby organizacja konkursu działkowego dla działek w Gołańczy. Konkurs na najładniejszą działkę miałby chronić przed dewastacją ogrodu, przyczyniałby się do utrzymania czystości na działkach i w całym środowisku. Estetyka i otwartość ogrodu działkowego poprawi wizytówkę zieleni w mieście, stwarza "ZIELONE PŁUCA".

Odpowiedź:

(...) Przedmiotem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), może być wykonanie zadania publicznego ze sfery pożytku publicznego określonej w art. 4, które jednocześnie należy do kompetencji podmiotu zlecającego. Musi to być zatem zadanie wykonane w ramach działalności pożytku publicznego, zdefiniowanej w art. 3 ust. 1. Oznacza to, że w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być wykonywane zadania prowadzone np. w ramach działalności gospodarczej danego podmiotu.

Co do pytania 1, to z treści przekazanego pisma nie wynikają przeszkody prawne w zorganizowaniu konkursu pod hasłem "Krzewienie wiedzy o hodowli pszczół i ich znaczeniu w życiu. Propagowanie ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody. Prowadzenie szkoleń w zakresie hodowli pszczół, pogłębianie wiedzy o roślinach miododajnych i leczenie pszczół zagrożonych wyginięciem". Sformułowanie to mieści się w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należy jednak podkreślić, że o prawidłowości przeprowadzenia otwartego konkursu ofert nie decyduje jedynie sformułowanie tytułu i wybór odpowiedniej kategorii zadań ze sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, ale także spełnienie przez organizatora konkursu innych wymogów prawnych, w szczególności określonych w art. 13 i nast. ustawy.

Podobnie w przypadku, o którym mowa w pytaniu 2 - z treści pisma nie wynika, aby istniały przeszkody do przeprowadzenia konkursu pod hasłem "Ochrona Środowiska naturalnego na powierzonych akwenach, organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego, racjonalne użytkowanie wód, kształtowanie etyki wędkarskiej, przestrzeganie zasad ochrony i połowu ryb, zarybianie". Tak określone działania wchodzą w zakres sfery ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jednocześnie część wymienionych zadań (organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego) mieści się w zakresie sfery określonej w art. 4 ust. 1 pkt 14 - tzn. upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Jednakże, co należy zaznaczyć, prawidłowość sformułowania przedmiotu konkursu powinno się oceniać w konkretnym przypadku (por. uwaga dot. pytania 1), a nie in abstracto. Natomiast, jeżeli chodzi o pytanie 3, to przeprowadzenie otwartego konkursu ofert pod hasłem "Wspieranie działalności Polskiego Związku Działkowców" nie wydaje się możliwe na gruncie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Po pierwsze, trzeba stwierdzić, że konkurs na najładniejszą działkę nie mieści się w sferze, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzn. w działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zarówno sformułowanie "Wspieranie działalności Polskiego Związku Działkowców", jak i wyjaśnienia dotyczące celu przeprowadzenia konkursu mają nikły związek z problematyką rozwoju gospodarczego. Nie wydaje się zatem uzasadnione, aby konkurs na najładniejszą działkę przyporządkowywać do tej akurat sfery.

Po drugie, co wydaje się argumentem kluczowym, przekazywanie środków na wykonanie powierzonych zadań publicznych w drodze procedury otwartego konkursu ofert wiąże się z przyznaniem dotacji celowej. "Wspieranie działalności Polskiego Związku Działkowców" sugeruje raczej dotację podmiotową, której przyznawanie w ramach otwartego konkursu ofert jest niemożliwe. Należy jednak podkreślić, że MPiPS nie jest organem właściwym, aby oceniać zagadnienia prawa finansowego.

Informuję ponadto, że wydawanie opinii w przedmiocie planowania wydatków jednostek samorządu terytorialnego również nie leży w kompetencjach MPiPS.

Opublikowano: www.poznan.rio.gov.pl