DPP-005-8/06 - Opłata licencyjna jako import usług; miejsce i moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zakupu licencji z Francji i Chin

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 marca 2006 r. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu DPP-005-8/06 Opłata licencyjna jako import usług; miejsce i moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zakupu licencji z Francji i Chin

Pytanie podatnika

Czy opłatę licencyjną traktować import usług oraz gdzie i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zakupu licencji z Francji i z Chin?

W związku z art. 2 pkt 9 i art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 oraz art. 19 ust. 13 pkt 9 i ust. 19 a także art. 27 ust. 3 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie importu usług, Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę w w/w wniosku jest prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, że Spółka zawarła umowę z firmą francuską, wg której licencjodawca nadaje licencjobiorcy wyłączne prawo do produkcji i dystrybucji na rynku polskim krzeseł. Za powyższe firma z terytorium Wspólnoty Europejskiej wystawia faktury, za które Spółka pytająca dokonuje płatności.

Powstaje w związku z tym pytanie, czy opłatę licencyjną traktować jako import usług oraz gdzie i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Czy w przypadku zakupu licencji z Chin, będzie to również import usług?

Zdaniem Spółki przedmiotowe opłaty w obu przypadkach należy traktować jako import usług a obowiązek podatkowy powstaje w Polsce w terminie dokonania płatności za fakturę

Stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Udzielenie licencji ma charakter usługi świadczonej przez licencjodawcę na rzecz licencjobiorcy. Ustalenie miejsca świadczenia (opodatkowania) usług licencyjnych określa art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku gdy usługa udzielenia licencji świadczona jest na rzecz podatnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia tej usługi jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, czyli w rozpatrywanym przypadku licencjobiorca, a więc firma polska. Przedmiotowa licencja jest zatem odpłatną usługą świadczoną na terytorium kraju.

Zatem podatnikiem podatku VAT jest firma polska stosownie do unormowania wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Przepis ten nakazuje traktować jako podatników podatku VAT podmioty, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę albo miejsce zamieszkania poza terytorium kraju. W tej sytuacji ma zatem zastosowanie opodatkowanie na zasadach importu usług, zdefiniowanego w art. 2 pkt 9 przywołanej wcześniej ustawy o VAT, przy czym podatnikiem odnośnie importu licencji jest usługobiorca - na co wskazuje art. 17 ust. 2 ustawy o VAT.

Moment powstania obowiązku podatkowego z powyższego tytułu określa art. 19 ust. 13 pkt 9 w związku z art. 19 ust. 19 ustawy o VAT. Powstaje on z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Użyty termin "otrzymania" zapłaty, w sytuacji gdy polski usługobiorca nie otrzymuje żadnej zapłaty z tytułu nabycia licencji, należy rozumieć jako otrzymanie zapłaty przez licencjodawcę, czyli moment dokonania zapłaty przez licencjobiorcę.

Z definicji importu usług wynika (art. 2 pkt 9 przywołanej wcześniej ustawy o VAT), że usługodawcą musi być podatnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium Polski, niezależnie od tego czy na terenie Wspólnoty, czy też poza jej terytorium np.: w Chinach.

Dlatego powyższe wyjaśnienie dotyczy również zadanego pytania w sprawie zakupu licencji z Chin.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl