DPB/4150-2/06 - Czy odszkodowanie wypłacone z firmy ubezpieczeniowej powinno być uwzględnione do limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 lutego 2006 r. Urząd Skarbowy w Działdowie DPB/4150-2/06 Czy odszkodowanie wypłacone z firmy ubezpieczeniowej powinno być uwzględnione do limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Na podstawie:

Artykuł 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku ze złożonym w dniu 3 stycznia 2006 r. wnioskiem o dokonanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego (uzupełnionym pismem z dnia 14 stycznia 2006 r. - data wpływu do tutejszego urzędu 17 stycznia 2006 r.), przez Pana K. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą firmy - Przedsiębiorstwo Produkcyjne-Handlowe "S." dotyczące określenia limitu przychodów zobowiązującego do przejścia na księgi rachunkowe,

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Działdowie:

orzeka, iż stanowisko wnioskodawcy wyrażone we wniosku jest:

1)

prawidłowe wyłącznie w części dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej,

2)

nieprawidłowe w pozostałej części dotyczącej zaliczenia otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej do limitu przychodów zobowiązujących do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wnioskiem z dnia 2 stycznia 2006 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 3 stycznia 2006 r.) uzupełnionym o własne stanowisko, w dniu 14 stycznia 2006 r., Pan K. R. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Działdowie z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1.

Czy odszkodowanie wypłacone z firmy ubezpieczeniowej jest na pewno przychodem do opodatkowania?

2.

Czy odszkodowanie wypłacone z firmy ubezpieczeniowej powinno być uwzględnione do limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2006 r.?

Zdaniem podatnika otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, dotyczące samochodu ciężarowego, będącego środkiem trwałym w firmie, stanowi przychód dla firmy, ale nie powinno być brane do limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pan K. R. w 2005 r. prowadził działalność gospodarczą kontynuowaną w zakresie sprzedaży hurtowej skór oraz handlu artykułami konsumpcyjnymi hurtowego i detaliczno-hurtowego, opodatkowaną na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. W trakcie r. podatkowego podatnikowi wypłacono odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu szkody dotyczącej samochodu ciężarowego, który był wprowadzony do ewidencji środków trwałych, posiadał dodatkowe ubezpieczenie AC i uległ wypadkowi. Zdaniem podatnika (pismo uzupełniające z dnia 14 stycznia 2006 r. - data wpływu do tutejszego urzędu 17 stycznia 2006 r.) wypłacone odszkodowanie z tego tytułu jest przychodem do opodatkowania, ale nie powinno być uwzględnione przy ustaleniu do limitu przychodów zobowiązujących do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy do limitu zobowiązującego do przejścia na księgi rachunkowe należy zaliczyć także stanowiące przychód, otrzymane z firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie.

Mając powyższe na uwadze tutejszy organ podatkowy uprzejmie informuje:

w opisanej sytuacji ma zastosowanie ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 24a ust. 4 obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Z przepisu art. 24a ust. 6 ustawy podatkowej wynika, iż wyrażone w euro wielkości o których mowa w ust. 4 i 5 przelicza się na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu 30 września r. poprzedzającego rok podatkowy.

Artykuł 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) mówi, przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich dochody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 800.000 euro.

Zatem w przypadku, gdy podatnik za poprzedni rok podatkowy (2005) osiągnął przychód, w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w walucie polskiej stanowiący co najmniej równowartość 800.000 euro będzie miał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych począwszy od 1 stycznia 2006 r.

Średni kurs EURO na dzień 30 września 2005 r. ogłoszony został przez NBP w wysokości 3,9166 zł., zgodnie z tabelą kursów średnich NBP Nr 190/A/NBP/2005. Stąd też przychód uzyskany w 2005 r. zobowiązujący do prowadzenia od 1 stycznia 2006 r. ksiąg rachunkowych wynosi 3.133.280 zł.

Artykuł 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 za przychód z działalności o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przychodem z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 są również: otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. Momentem uzyskania przychodu z tytułu odszkodowania jest data faktycznego otrzymania określonej kwoty pieniędzy (dzień otrzymania gotówki lub data wpływu na rachunek bankowy, data otrzymania przekazu pocztowego). Mając zatem na uwadze fakt, iż art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwestii ustalenia poziomu przychodu powodującego obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych odsyła do przepisu art. 14 tej ustawy, w rozumieniu którego przychody otrzymane z tytułu odszkodowania stanowią przychód z działalności gospodarczej, należy stwierdzić, iż otrzymane odszkodowanie stanowi przychód z działalności gospodarczej i jest brane pod uwagę przy ustalaniu limitu 800.000 EURO.

Z przytoczonych przepisów wynika, że otrzymane odszkodowanie ma wpływ na ustalenie przychodu decydującego o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Reasumując Naczelnik Urzędu Skarbowego w Działdowie uznaje stanowisko podatnika w części dotyczącej uznanie otrzymanego odszkodowania za przychód z działalności gospodarczej za prawidłowe. W zakresie zaś ustalenia limitu przychodów netto zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych uznaje za nieprawidłowe.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego, przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, natomiast wiąże właściwe organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej - do czasu jego zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).Interpretacja traci moc prawną w momencie zmiany obowiązującego stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Działdowie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 14a § 4, art. 236 oraz art. 239 Ordynacji podatkowej). Do zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w kwocie 5 zł do zażalenia i po 0,50 zł do każdego załącznika. Zażalenie na postanowienie powinno zawierać elementy wskazane w art. 222 - Ordynacja podatkowa tj. zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl