DP8/0657/156/OSM/08/2483 - Ujmowanie w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z środków pieniężnych oraz należności i zobowiązań należących do wyodrębnionego rachunku bankowego prowadzonego przez zarząd województwa, w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo z dnia 4 grudnia 2008 r. Ministerstwo Finansów DP8/0657/156/OSM/08/2483 Ujmowanie w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z środków pieniężnych oraz należności i zobowiązań należących do wyodrębnionego rachunku bankowego prowadzonego przez zarząd województwa, w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W odpowiedzi na pismo w sprawie sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-N, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.), Departament Długu Publicznego wyjaśnia co następuje:

1.

Stan środków pieniężnych i należności stanowiących wyodrębniony rachunek bankowy, prowadzony przez zarząd województwa, w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o którym mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska powinien znaleźć odzwierciedlenie w sprawozdaniu Rb-N. Ponadto, w przypadku wystąpienia na przedmiotowym rachunku zobowiązań wymagalnych należy je ująć w sprawozdaniu Rb-Z.

2.

Potwierdzamy, iż należności z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób. fizycznych i prawnych należy wykazać w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5.2 należności z tytułu podatkowi składek na ubezpieczenie społeczne oraz w kolumnie 5 grupa I.

Opublikowano: www.rio.opole.pl