DP3/443-34/05/KH/53588 - Wykazanie faktury dotyczącej transakcji trójstronnej w deklaracji

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 lipca 2005 r. Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie DP3/443-34/05/KH/53588 Wykazanie faktury dotyczącej transakcji trójstronnej w deklaracji

Pytanie podatnika

Czy faktura nabycia z dnia 31.03.2005 r. dotycząca transakcji trójstronnej powinna być wykazana w deklaracji VAT-7 w miesiącu marcu, czy też nie powinna być wykazana w deklaracji w ogóle?

Postanowienie

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 17.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 04.07.2005 r., przesłanego przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej za pismem nr PP/0711-16/05/IK-40216 z dnia 06.07.2005 r., w związku ze zmianą właściwości miejscowej do tutejszego Urzędu w dniu 11.07.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione w zapytaniu stanowisko jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskodawca następująco opisuje stan faktyczny:

W dniu 31.03.2005 r. kontrahent z Hiszpanii wystawił dla Spółki fakturę za zakup samochodów. Faktura ta jest związana z transakcją trójstronną, jednak dokumenty przewozowe oraz faktura sprzedaży wystawiona przez Spółkę dla odbiorcy posiadają daty kwietniowe, co oznacza, że cała transakcja trójstronna została zakończona w kwietniu. Towar nabyty w Hiszpanii (samochody) nigdy nie był wprowadzony na terytorium Polski, gdyż ich transport odbywał się wprost z Hiszpanii do Włoch. Tytułem uzupełnienia Podatnik podał także, że powyższa transakcja trójstronna dotyczyła procedury uproszczonej. Wnioskodawca, jak wynika z treści pisma, jest drugim w kolejności podatnikiem z tytułu wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej.

Przedmiot zapytania dotyczy rozstrzygnięcia, czy faktura nabycia z dnia 31.03.2005 r. dotycząca transakcji trójstronnej powinna być wykazana w deklaracji VAT-7 w miesiącu marcu w poz. C.2.8 jako WNT pod datą wystawienia, czy też nie powinna być wykazywana na deklaracji w ogóle, z uwagi na fakt, iż w momencie składania deklaracji za miesiąc marzec wszystkie inne dokumenty, tj: potwierdzenie odbioru, CMR, faktura sprzedaży, były już podpisane, co świadczyłoby o zakończeniu dokonania transakcji trójstronnej.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższa faktura wystawiona z datą 31.03.2005 r. nie powinna występować na deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec, a w momencie zakończenia transakcji dostawy trójstronnej, występuje jako nie podlegająca (w domyśle opodatkowaniu) w miesiącu kwietniu.

Naczelnik tutejszego Urzędu potwierdza stanowisko Podatnika prezentowane w powyższej sprawie.

Zastosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 135-138 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), powoduje objęcie obowiązkiem zapłaty podatku z tytułu dostawy krajowej pomiędzy drugim a trzecim podatnikiem w kolejności na terytorium państwa członkowskiego, na którym towar znajduje się w momencie zakończenia jego wysyłki lub transportu, ostatecznego nabywcy towaru, czyli trzeciego w kolejności podatnika, tj. w przedmiotowej sprawie kontrahenta z Włoch.

Zauważyć przy tym należy, iż zastosowanie procedury uproszczonej powoduje jedynie przeniesienie obowiązku zapłaty podatku, zaś miejscem świadczenia nadal pozostaje kraj zakończenia wysyłki (Włochy). Oznacza to, iż Spółka dokonując dostawy w transakcji trójstronnej, jako drugi w kolejności podmiot, wykazuje w składanej deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7) odpowiednio dane o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru (bez podatku od towarów i usług, gdyż w procedurze uproszczonej nie wykazuje się z tego tytułu podatku) od pierwszego w kolejności podatnika, tzn. podmiotu z Hiszpanii. W deklaracji nie wykazuje się natomiast dostawy towarów na rzecz ostatniego w kolejności podatnika, gdyż ta dostawa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (ponieważ jest ona wykonywana w państwie zakończenia wysyłki lub transportu).

Rozliczenie nabycia wewnątrzwspólnotowego w transakcji trójstronnej (bez wykazania kwoty podatku) winno nastąpić, jak uważa Podatnik, w momencie dokonania nabycia i dostawy, co, jak wynika z treści pisma, nastąpiło w kwietniu, a zatem podlega wykazaniu w deklaracji za kwiecień.

W świetle powyższych ustaleń, Naczelnik tutejszego Urzędu potwierdza stanowisko Podatnika, orzekając jak w sentencji postanowienia.

Powyższa interpretacja:

- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;

- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl