Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 maja 2004 r.
Możliwość wspólnego opodatkowania małżonków z zeznaniu rocznym.
Urząd Skarbowy w Lubartowie
DP1-415-11/04

Pytanie podatnika

Czy mogę skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków w zeznaniu rocznym za 2003 r.? Do marca 2001 r. prowadziłem działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz uzyskiwałem przychody ze stosunku pracy. W marcu 2001 r. zawiesiłem działalność gospodarczą nie likwidując jej, tzn. nie składając wniosku o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej. W związku z powyższym od tego czasu składałem zerowe deklaracje VAT-7 i PIT-28. Do dnia dzisiejszego osiągam dochody tylko ze stosunku pracy. Moja żona nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, dochody osiąga jedynie ze stosunku pracy.

Odpowiedź

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie możliwości wspólnego opodatkowania podatkiem dochodowym za rok podatkowy 2003, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie nie podziela przedstawionego w piśmie stanowiska ponieważ art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) nie zezwala na wspólne opodatkowanie małżonków w przypadku, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.).

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że uzyskuje Pan dochody ze stosunku pracy a ponadto do marca 2001 roku prowadził Pan pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W marcu 2001 roku poinformował Pan organ podatkowy o zawieszeniu działalności gospodarczej. Od chwili zawieszenia działalności składał Pan zerowe deklaracje VAT-7 i zerowe zeznania PIT-28. Zapytanie dotyczy prawa do wspólnego rozliczenia małżonków w przedstawionym powyżej stanie faktycznym.

Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 roku małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być z zastrzeżeniem ust. 8 na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1. Powyższa zasada ma zastosowanie również jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskiwał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku. Art. 6 ust. 8 tej ustawy stanowi natomiast, że sposób opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 4 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zmianami).

Przepisy ustawy o zryczałtowanym nie nakładają na podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym obowiązku zawiadamiania organu podatkowego o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Zgodnie jednak z art. 7d ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 z późn. zm.) przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, a także złożyć informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Ponieważ nie zawiadomił Pan organu ewidencyjnego o zaprzestaniu (likwidacji) wykonywanej działalności, uważać należy, że działalność ta jest nadal prowadzona. Pismem z dnia 18.01.2002 r. zawiadomił Pan, że w roku 2002 będzie korzystał z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym i prowadził ewidencję przychodów. Z art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wynika, że jeżeli do 20-go stycznia podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się że nadal prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z powyższego wynika, iż nie może Pan skorzystać z rozliczenia preferencyjnego wspólnie z małżonką za rok 2003.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2002 roku preferencyjne opodatkowanie wykluczał fakt osiągnięcia przez chociażby jednego z małżonków przychodu opodatkowanego ryczałtem. Po nowelizacji ustawą z 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1182) rozszerzono grupę osób które nie mogą korzystać z preferencyjnego opodatkowania pozbawiając możliwości wspólnego rozliczenia się osoby do których mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl