Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo
z dnia 30 marca 1998 r.
Narodowy Bank Polski
DP ZRP 6-55-322
Fundusze własne.

Zgodnie z art. 172 ust. 1 Prawa bankowego banki, które w dniu wejścia w życie ustawy nie spełniają określonych w niej wymagań dotyczących wielkości funduszy własnych, są obowiązane m.in. do uzyskania zwiększenia sumy funduszy własnych do poziomu wymaganego przy tworzeniu banku.

Wymogi dotyczące poziomu funduszy własnych dla tworzonych banków określa art. 32 Prawa bankowego. Stanowi on wprawdzie o minimalnym kapitale założycielskim tworzonych banków, ale na poziomie tworzenia banku jest on z reguły (de facto) równy funduszom własnym.

Przepis ten określa wprost minimum kapitału założycielskiego dla banków spółek akcyjnych, natomiast dla banków spółdzielczych kompetencje dla określenia tego minimum przekazuje Komisji Nadzoru Bankowego (art. 32 ust. 2 pkt 1 Prawa bankowego).

Brzmienie art. 32 ust. 2 pkt 1 Prawa bankowego wyraźnie wskazuje, iż delegacja dotyczy określenia zasad wyposażania w kapitał założycielski banków spółdzielczych; ponieważ przepis nie zawiera żadnych wyłączeń podmiotowych, należy rozumieć, że delegacja ta dotyczy wszystkich banków spółdzielczych.

Wobec powyższego nie widzę uzasadnienia dla interpretacji, iż z mocy ustawy, do banków spółdzielczych działających poza zrzeszeniami, nie mają mieć zastosowania przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 Prawa bankowego.

Opublikowano: Glosa 1999/2/27