Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 marca 1995 r.
Narodowy Bank Polski
DP ZRP 6-20-38
"Umowa ugody" z dłużnikiem banku.

W związku z pismem w sprawie możliwości podpisania ugody przez zarząd komisaryczny wyrażam następujące stanowisko.

Zgodnie z art. 105 ust. 2 Prawa bankowego zarząd komisaryczny jest uprawniony do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie organom banku. Zajmując stanowisko w podobnej sprawie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 lipca 1994 r. sygn. akt III CZP 92/94 wyraził, że "zarząd komisaryczny ustanowiony w banku działającym w formie spółki akcyjnej jest uprawniony do podejmowania decyzji (uchwał) we wszystkich sprawach zastrzeżonych w przepisach ustawowych i statutowych na rzecz zarządu banku, rady banku i walnego zgromadzenia akcjonariuszy także wówczas, gdy w decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego o ustanowieniu zarządu komisarycznego nie zawarto wyraźnego upoważnienia do podejmowania tych decyzji".

A zatem zarząd komisaryczny jest uprawniony również do podpisania umowy ugody z dłużnikami banku.

Jednakże w konkretnym przypadku zachodzi dodatkowa okoliczność w postaci zawieszenia przez Prezesa NBP działalności banku i wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku.

Zarząd komisaryczny w okresie zawieszenia powinien raczej wstrzymać się z podejmowaniem tego rodzaju czynności bowiem: w razie ogłoszenia upadłości banku syndyk masy upadłościowej może zgodnie z art. 39 Prawa upadłościowego od umowy odstąpić. Należy przy tym wziąć również pod uwagę, że ugoda może być potraktowana przez syndyka jako czynność dokonana na szkodę wierzycieli i przez niego zaskarżona.

Opublikowano: Glosa 1995/8/25